เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจทางระบาดวิทยาของความผิดปกติทางจิต และความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน ปี 2541

 

ผู้วิจัย/Authors: อนุรักษ์ บัณฑิตย์ชาติ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจทางระบาดวิทยาของความผิดปกติทางจิต และความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน ปี 2541

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อหาความชุกของความผิดปกติทางจิต ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ภาวะปัญญาอ่อน การฆ่าตัวตาย การติดยาและสารเสพติด สุราและศึกษาความรู้เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพจิตของประชาชนไทย โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา ชนิดตัดขวาง ณ จุดหนึ่งของเวลา สำรวจประชากร อายุ 15-60 ปี โดยใช้ประชากรตัวอย่าง 7,157 ราย จากการสุ่มแบบ Multi-stage random Sampling technique กระจายไป ทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามที่คัดแปลงมาจาก DSM-4 และ CIDI สำรวจ 2 ขั้นตอน คือ การคัดกรองและวินิจฉัยโรค ผลที่ได้ พบความชุก (Prevalence) ของความผิดปกติที่วินิจฉัยได้ ดังนี้ Schizophrenia 0.17 % , Mood disorders 1.8 % (แบ่งเป็น Manic episode 0.3 % Major depressive episode 1.4 % Dysthymia 0.1 %) Anxiety disorders 4.4 % (แบ่งเป็น Hypochondriasis 0.8 % Somatization 0.2 % Panic disorder 1 % GAD 0.7 % Agoraphobia 0.8 % Social phobia 0.3 % Simple phobia 0.3 % OCD 0.3 %) Mental Retardation 1.3 % , Epilepsy 0.7 % , Suicidal ideation 3.1 % Suicidal attempt 1 % , Substance abuse disorder 0.95 % Substance dependent disorder 4.7 % , Alcohol abuse disorder 6 % Alcohol dependent disorder 4.2 % ส่วนผลของ KAP ไม่ได้นำเสนอไว้ที่นี้
married affairs sites online why do wifes cheat
cheaters wife affair read
why men have affairs redirect redirect
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: ระบาดวิทยา ความชุก ความผิดปกติทางจิต โรคจิต โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ภาวะปัญญาอ่อน การฆ่าตัวตาย การติดยา สารเสพติด จิตเวช จิตเวชศาสตร์ psychiatry, prevalence, epidemiology, depress, MR, suicide

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005164

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต