เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการศาสนานำทางชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนในโรงเรียน

 

ผู้วิจัย/Authors: วัลลภา วรบุตร

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการศาสนานำทางชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนในโรงเรียน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากสารเสพติดทุกชนิด เลือกคบคนที่ดี เห็นโทษของอบายมุข กล้าทำความดี กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณและเป็นตัวอย่างและผู้นำที่ดีของเยาวชน วิธีการดำเนินการ ได้ร่วมกับโรงเรียนต้นสังกัดเลือกเยาวชนที่ทำตัวเป็นนักเลง มีพฤติกรรมส่อไปในทางเสพสารเสพติด ก้าวร้าว ไม่เคารพครู ไม่เชื่อฟังบิดามารดา จำนวน 60 คน จาก 3 โรงเรียน โดยได้ดำเนินการร่วมกับพระผู้นำแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อบรมความรู้ นำในการฝึกสมาธิ นำผู้ปกครองดูการฝึกของเด็ก ฉายวิดีทัศน์ ฯลฯ ผลที่ได้ เด็กรักและเห็นอกเห็นใจเพื่อน ลดความก้าวร้าว หลั่งน้ำตาซบตักผู้ปกครอง โดยไม่อายที่จะขออภัยพ่อแม่ในพฤติกรรมที่ผ่านมา ฯลฯ ข้อเสนอแนะ คำภาษิตโบราณท่านว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ถ้าเราอบรมนายให้ดีแล้ว แน่นอนบ่าวก็ดีได้โดยไม่มีข้อยกเว้น
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
reasons women cheat go how to cheat on wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: โครงการศาสนานำทางชีวิต, ศาสนา, พระ, พฤติกรรม, เยาวชน, สารเสพติด, สุขภาพจิต, mental health, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สมาคมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน จ.อุบลราชธานี

Code: 201420005162

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต