เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กลไกการเผชิญปัญหาและเงื่อนไขที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: วีรพล นิธิพงศ์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: กลไกการเผชิญปัญหาและเงื่อนไขที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์/วิธีการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกการเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีสุขภาพจิตปกติ นักเรียนที่คิดฆ่าตัวตาย และนักเรียนที่พยายามฆ่าตัวตาย รวมถึงเงื่อนไขที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายของนักเรียนที่พยายามฆ่าตัวตาย และเงื่อนไขที่ทำให้นักเรียนเปลี่ยนใจ ไม่กระทำการฆ่าตัวตายของนักเรียนที่คิดฆ่าตัวตาย โดยทำการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ระดับลึก ตามแนวคำถามที่สร้างขึ้นเพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มนักเรียนสุขภาพจิตปกติ 32 คน แบ่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม ๆ ละ 8 คน และทำการสัมภาษณ์ระดับลึกกับนักเรียนคิดอยากตาย 14 คน และพยายามฆ่าตัวตาย 3 คน ผลที่ได้ พบว่านักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งอารมณ์ (Emotional focused coping) มากกว่าการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา (Problem-focused coping) และนักเรียนแต่ละกลุ่มมีวิธีการแสดงออกเพื่อลดหรือขจัดภาวะทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน คือ นักเรียนสุขภาพจิตปกติลดความตึงเครียดทางาจิตใจ โดยการดูโทรทัศน์ ฟังเพลง เล่นกีฬา เล่นกับสัตว์เลี้ยงขับรถเที่ยว ปลูกต้นไม้ ปรึกษาเพื่อนสนิท ปรึกษาเพื่อนสนิท พ่อแม่ หรือครู เป็นต้น ส่วนนักเรียนคิดฆ่าตัวตายเลือกใช้วิธีการหนีปัญหาพยายามลืมปัญหา โยนความผิดให้ผู้อื่น ไปวัด นั่งสมาธิ ปรึกษาเพื่อนสนิทสำหรับพยายามฆ่าตัวตายเผชิญปัญหาโดยการเก็บกดความรู้สึกความทุกข์ไว้ในใจโยนความผิดให้ผู้อื่น โดยคิดว่าใคร ๆ ก็ไม่รัก พยายามปลอบใจตนเองและพยายามยอมรับปัญหาแต่ปัญหาที่ประสบการณ์นั้นยังคงสะสมไว้ในใจตลอดเวลา สำหรับเงื่อนไขที่ทำให้นักเรียนเปลี่ยนใจไม่คิดฆ่าตัวตาย ได้แก่ การนึกถึงคุณค่าในตนเองที่มีต่อผู้อื่น ความกลัวการทรมานจากการฆ่าตัวตาย ความกลัวการตีตราจากสังคม และความเชื่อเรื่องการฆ่าตัวตายเป็นบาป ส่วนเงื่อนไขที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย คือเหตุการณ์รุนแรงในครอบครัว ได้แก่ พ่อหรือแม่ว่ากล่าวด้วยคำหยาบ ลงโทษตบตีอย่างรุนแรงและไล่ออกจากบ้าน สรุปและข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาคือ ควรจัดการให้ความรู้เรื่องสัญญาณอันตรายและเงื่อนไขที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายของนักเรียนแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู/อาจารย์และผู้ปกครองและควรจัดให้มีการสำรวจสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมเป็นประจำทุกปี รวมถึงทำการเฝ้าระวังสุขภาพจิตแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและมีการจัดระบบส่งต่อ บริการปรึกษาของนักเรียน โดยมีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
read website married and want to cheat
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories

Keywords: ฆ่าตัวตาย, นักเรียน พยายามฆ่าตัวตาย, กลไกการเผชิญปัญหา, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, suicide, psychiatry, attempt suicide, student, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005161A

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต