เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

ผู้วิจัย/Authors: ปราณี ดาโรจน์, จามจุรี อุตรสาร, เทียนทอง บังศรี

ชื่อเรื่อง/Title: ความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ.2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาระดับความสามารถทางกายพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประชากรที่ทำการศึกษาคือพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 98 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 86 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.75 ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบคัดกรองภาวะสุขภาพจิตตามแนวคิดของ Goldberg Health Questionnair 28 (GHQ 28) ฉบับภาษาไทย ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วมีค่าความเชื่อมั่น = 0.90 ส่วนที่3 แบบประเมินความรู้ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 12 ข้อ ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นเองโดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและหาค่าอานาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.2-.03 ส่วนที่ 4 แบบประเมินบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ จำนวน 28 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นตามสูตรสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค = 0.94 ส่วนที่ 5 แบบประเมินความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยประยุกต์จากกรอบแนวคิดของ Schwirian จำนวน 39 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นตามสูตรสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค = 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation) ผลที่ได้ 1. ระดับภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อุบลราชธานี อยู่ในระดับปกติร้อยละ 89.5 2. บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อยู่ในระดับปานกลาง แต่พบว่าด้านที่รับรู้ว่าควรต้องปรับปรุงมากที่สุด คือด้านพฤติกรรมผู้นำ 3. ระดับความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี อยู่ในระดับปานกลาง 4. บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.000) สรุปและข้อเสนอแนะ 1. ผู้บริหารและพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ควรสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยเฉพาะการปรับปรุงบุคลิกภาพด้านพฤติกรรมผู้นำ 2. ควรมีการจัดทำคู่มือในการกำหนดบทบาท หน้าที่ ของบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับให้ชัดเจน
cheater marriage affairs go
website open i dreamed my husband cheated on me
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
how to cheat on my husband site my wife cheated
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, การพยาบาลจิตเวช, การพยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

Code: 20142000193

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต