เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการดำเนินงานการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ในเขต 6

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชนี หัตถพนม, ละเอียด ปัญโญใหญ่, จุรัญ อึ้งสำราญ, บังอร ศรีเนตรพัฒน์, สิริลักษณ์ ประเสริฐ, ดวงใจ ไทยวงษ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการดำเนินงานการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ในเขต 6

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์/วิธีการเป็นการวิจัยพรรณนา(Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานด้านการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการให้การปรึกษาใน เขต 6 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานในระดับศูนย์เขต ส.ส.จ. รพศ/รพช. ที่เคยจัดการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และส่งกลับมายังผู้วิจัย ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม – มิถุนายน 2541 ผลการศึกษา จากการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาพบว่า เริ่มจัดอบรมหลักสูตรนี้ในครั้งนี้ในครั้งแรก เมื่อเดือน กันยายน 2534 จนถึงปัจจุบัน คือ 30 มิถุนายน 2541 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 85 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 3498 ราย(เป็นการนับรายแบบไม่ซ้ำ) หน่วยงานที่จัดอบรมมากที่สุดคือ หน่วยงาน ระดับ สสจ. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 และ โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น ตามลำดับ หลักสูตรที่จัดอบรมมากที่สุดคือการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 82.35 จังหวัดที่จัดอบรมมากที่สุด คือ จังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 55.29 รองลงมาได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ร้อยละ 11.76 และ 10.59 ตามลำดับ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นถึงร้อยละ 51.76 ประเภทของบุคลากรที่ได้รับการอบรมมากที่สุดคือ พยาบาล 1,290 ราย และ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1,273 ราย โดยผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ตามลำดับ เดือนที่จัดอบรมมากที่สุดคือเดือนมิถุนายน ร้อยละ 22.34 รองลงมาคือเดือน พฤษภาคม ร้อยละ 20.00 เป็นที่น่าสังเกตว่าเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปีไม่มีการจัดอบรมเลย สำหรับปี พ.ศ. ที่จัดอบรมมากที่สุดคือ พ.ศ. 2539 จัดอบรม ถึง 19 ครั้ง สรุปและข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสำรวจการโยกย้ายและความสูญเปล่าของการอบรมเนื่องจากอบรมแล้วไม่ได้ปฏิบัติงานจริงในการศึกษาระยะที่ 2 ต่อไป
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
website open i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
how to spot a cheater women affair open
wife cheaters website open
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: การให้การปรึกษา, ปรึกษา, โรคเอดส์, เอดส์, counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004151

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต