เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการฆ่าตัวตาย 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ผู้วิจัย/Authors: เสงี่ยม สารบัณฑิตกุล, วรางรัตน์ ทะมังกลาง, วารุณี ตั้งเสรี, พินลดา มุลาลี, นเรศร์ มุลาลี

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการฆ่าตัวตาย 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายในกลุ่มคนไข้ฆ่าตัวตายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติของผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ และผู้พยายามฆ่าตัวตายจำนวน 202 ราย เก็บตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์ใช้แบบสอบถามที่คณะผู้สร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตราส่วนร้อยละและไคสแควร์ พบว่า 139 ราย(68.81%) เป็นผู้พยายามฆ่าตัวตาย 63 ราย เป็นผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จอายุเฉลี่ยเท่ากับ 27.54 ปี และ 32.52 ปี ตามลำดับ โดย 157 ราย (77.77%) ไม่เคยมีประวัติการฆ่าตัวตายมาก่อน 72 ราย (35.64 %) มีประวัติเจ็บป่วยทางจิต สำหรับ วิธีฆ่าตัวตายใช้วิธีกินยามากที่สุด 133 ราย(65.84%) รองลงมาใช้วิธีผูกคอตาย 55 ราย (27.23%)พบความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง สำหรับวิธีการใช้ในการฆ่าตัวตายในกลุ่มประชากรผู้พยายามฆ่าตัวตายสำเร็จ (chi square= 68.90** ,df3,1,001<0.001free abortion pill open when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
wife cheaters website open
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
looking to cheat click my husband cheated on me

Keywords: epidemiology, psychiatry, suicide, การฆ่าตัวตาย, ฆ่าตัวตาย, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ระบาดวิทยา, ความชุก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004150

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต