เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการนิเทศงานสุขภาพจิตชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: เจตน์ภาดา นาคบุตร, ศิริพร ทองบ่อ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการนิเทศงานสุขภาพจิตชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์/วิธีการ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการในด้านปัญหาอุปสรรค ความต้องการของผู้รับการนิเทศ ปัจจัยนำเข้าของโครงการในด้านความพร้อมของผู้นิเทศการบริหารจัดการ สิ่งสนับสนุน ปัจจัยด้านกระบวนการดำเนินงานในด้านขั้นตอนการดำเนินงานปัญหา อุปสรรคและปัจจัยด้านผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ ในด้านความถึงพอใจและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้นิเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น จำนวน 10 คน และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย พยาบาล นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานใน สสจ/รพศ/รพช/สสอ/ และ สอ. ในพื้นที่สาธารณสุขเขต ทั้ง 7 จังหวัด คือ ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย กาฬสินธุ์ และสกลนคร จำนวน 136 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบ เจาะจงเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม 2541 ถึงเดือน มีนาคม 2541 โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้นิเทศของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ทุกคนมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ แต่ย่งมีความต้องการที่จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องนโยบายทิศทางการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ตลอดจนความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน และเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ ส่วนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศส่วนใหญ่(8/10คน) ตอบว่าไม่มีปัญหา มีเพียง 2 คน เท่านั้นที่กล่าวถึงปัญหาในเรื่องยานพาหนะในการเดินทาง โดยเห็นว่าจัดยานพาหนะไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของจังหวัดที่จะไปนิเทศงาน ในส่วนของผู้รับการนิเทศส่วนใหญ่มีความเห็นต่อโครงการในด้านความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ การบริหารจัดการ ประโยชน์ที่ได้รับ รูปแบบและกลวิธีในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมากมาก สำหรับความต้องการ การสนับสนุน ผู้รับการนิเทศส่วนใหญ่ต้องการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในด้านวิชาการงบประมาณ ตลอดจนสื่ออุปกรณ์ คู่มือในการดำเนินงานสุขภาพจิตและการได้รับการนิเทศอย่างสม่ำเสมอทุกปี สรุปและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการนิเทศงานว่าเป็นกลวิธีหนึ่งที่จะช่วยชี้แนะ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้และที่สำคัญคือเป็นความต้องการของผู้รับการนิเทศที่ต้องการได้รับการนิเทศอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกปี เพราะเล็งเห็นประโยชน์ที่ได้รับดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยงข้องควรตระหนักและให้ความสำคัญต่องานนิเทศให้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้นิเทศ ควรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาการใหม่ ๆ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน ตลอดจนทักษะในการนิเทศงานอื่นๆที่จำเป็น เพื่อช่วยให้ผู้นิเทศมีความมั่นใจและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างภาคภูมิและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
website link wife cheaters
how to spot a cheater how many people cheat open
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: สุขภาพจิตชุมชน, การนิเทศงานสุขภาพจิต, ชุมชน, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004149

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต