เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคจิตเภทให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต

 

ผู้วิจัย/Authors: ศรีสะอาด จุฑากฤษฎา

ชื่อเรื่อง/Title: การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคจิตเภทให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์/วิธีการเป็นกรณีศึกษาผู้ป่วยจำนวน 2 ราย โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ให้ผู้ป่วยได้ฝึกทักษะเรื่องการดูและความสะอาดส่วนตัว 2. ให้ผู้ป่วยได้ฝึกทักษะทางสังคม 3. ให้ผู้ป่วยได้ฝึกทักษะเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน วิธีการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาวางแผนให้การพยาบาล,การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและประเมินผลที่ได้รับโดยเปรียบเทียบปัญหาและพฤติกรรมของผู้ป่วยระหว่างก่อนและหลังการให้การพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผลที่ได้ ผู้ป่วย 2 ราย มีปัญหาที่มารับการรักษาด้วยเรื่อง Poor Hygiene สัมพันธภาพทางสังคมบกพร่องเนื่องจากแยกตัวเองขาดทักษะเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน พยาบาลได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่รับไว้รักษาโดยการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการรักษา การกระตุ้นให้ผู้ป่วยสนใจในความสะอาดส่วนตัว ให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมตามตารางกิจกรรมที่ตึกกำหนดไว้ ผลการให้การพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพพบว่า ผู้ป่วยสามารดูแลความสะอาดส่วนตัวได้ มีสัมพันธภาพทางสังคมและทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระแก่ญาติเช่น 10 ปี ก่อนที่ต้องจ้างคนอื่น สรุปและข้อเสนอแนะ ควรจะให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่ที่บ้านในรูปแบบที่ให้ญาติมีส่วนร่วมในการผึกปฏิบัติภายใน Ward โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอย่างน้อย 1 วัน เช่นการฝึกทำงานบ้าน เป็นต้น สำหรับผู้ป่วยรายอื่น ควรจะให้ญาติมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะในการดูแลผู้ป่วยเช่นกัน แต่ควรจะให้ผู้ป่วยทดลองกลับไปเยี่ยมบ้านก่อนจำหน่าย และควรมีญาติมาด้วยทุกครั้งภายหลังจากเยี่ยมบ้าน ควรจะสำรวจความพึงพอใจ ของญาติภายหลังจากผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพกลับไปสู่ชุมชน
click here read here what is infidelity
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
abortion personal stories site suction abortion
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites

Keywords: psychiatry, psychosis, psychotic, rehabilitation, schizophrenia, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ฟื้นฟูสมรรถภาพ, โรคจิต, โรคจิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004147

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต