เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้การปรึกษาก่อนการตรวจเลือด HIV แบบกลุ่มแก่ผู้หญิงมีครรภ์ที่มารับบริการแผนกฝากครรภ์

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชนี หัตถพนม, สุวลักษณ์ อัศดรเดชา, สุนทรี ศรีโกไสย

ชื่อเรื่อง/Title: การให้การปรึกษาก่อนการตรวจเลือด HIV แบบกลุ่มแก่ผู้หญิงมีครรภ์ที่มารับบริการแผนกฝากครรภ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างรูปแบบการให้การปรึกษาก่อนการตรวจเลือด HIV แบบกลุ่มแก่หญิงมีครรภ์ที่รับบริการ ณ แผนกฝากครรภ์ที่มาฝากครรภ์ จำนวน 37 คน พยาบาลผู้สังเกตกลุ่ม 11 คน พยาบาลผู้นำกลุ่มและผู้ช่วยผู้นำกลุ่ม 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบแผนการให้การปรึกษาก่อนการตรวจเลือด HIV แบบกลุ่ม และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น รวมทั้งสื่อวิดิทัศน์ที่ใช้ประกอบการทำกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติเชิงพรรณนา ได้ข้อค้นพบคือ รูปแบบในการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่เหมาะสม ใช้เวลาประมาณ 45-50 นาที สมาชิกในการทำกลุ่ม 6-10 ขั้นตอน ในการทำกลุ่ม ประกอบด้วยการสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ จากนั้น ให้กลุ่มดูวิดิทัศน์ และให้สมาชิกประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของตนเอง ประเมินประโยชน์ของการเจาะเลือด ประเมินผลกระทบจากการติดเชื้อ ตรวจสอบความสมัครใจ ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นสรุปและประยุกต์แนวคิด
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
wife cheaters website open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat on wife go why wife cheated
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student

Keywords: การให้คำปรึกษา, AIDS, counseling, HIV, pregnancy, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004146

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต