เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการประเมินการนำเทคโนโลยีสุขภาพจิตมาใช้เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย

 

ผู้วิจัย/Authors: วรางรัตน์ ทะมังกลาง

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการประเมินการนำเทคโนโลยีสุขภาพจิตมาใช้เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้และทัศนคติของผู้รับการอบรมในการนำเทคโนโลยีสุขภาพจิตมาใช้ เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับพยาบาล วิธีการบรรยายอบรม ผลที่ได้รับ 1. นำเทคโนโลยีสุขภาพจิตมาใช้ เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับพยาบาล เพื่อไปใช้ประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 2. การประเมินผลทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรมพบว่า คะแนนหลังการอบรมมีค่าสูงกว่าก่อนการอบรม และเมื่อนำมาทดสอบค่าที่พบว่ามีความแตกต่างกันของค่าคะแนนก่อนและหลังการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปและข้อเสนอแนะ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านสุขภาพจิต มาเพิ่มพูนความรู้ และทักษะให้แก่พยาบาลที่ทำหน้าที่ให้การปรึกษา เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่ง ที่จะช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่พยาบาลในการให้บริการสุขภาพด้วย จึงจะทำให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะในการจัดอบรมครั้งต่อไป 1. ควรมีแบบทดสอบความรู้เพื่อประเมินความรู้ทั้งก่อนและหลังการอบรม ทั้งนี้ เพื่อประเมินความรู้ทั้งก่อนและหลังการอบรม ทั้งนี้เพื่อดูความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของแต่ละคน 2. ควรติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมทุกครั้ง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งปัญหา และอุปสรรค เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 3. ควรปรับชั่วโมง สอนในแผนการสอนที่ 4 ให้เหมาะสม เนื่องจากเนื้อหามีการปรับเปลี่ยนให้เวลามากขึ้น จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมได้มาก
click here cheat on husband what is infidelity
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
why men have affairs go redirect
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: เทคโนโลยีสุขภาพจิต, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004145

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต