เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของผู้ให้การปรึกษาในเขต 6

 

ผู้วิจัย/Authors: บังอร ศรีเนตรพัฒน์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของผู้ให้การปรึกษาในเขต 6

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดและวิธีการเผชิญปัญหาของผู้ให้การปรึกษาในเขต 6 วิธีการกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ให้การปรึกษาที่ปฏิบัติงานใน คลินิกให้การปรึกษาในหน่วยงานสาธารณสุข ในเขต 6 จำนวนทั้งสิ้น 268 รายซึ่งได้มาโดยวิธีการแบบสุ่มแบบง่ายดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบ 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้การปรึกษา ส่วนที่ 3 แบบประเมินความเครียดในการให้การปรึกษา ส่วนที่ 4 แบบวัดพฤติกรรมเผชิญปัญหา โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ผลการวิจัย 1. ผู้ให้การปรึกษาในเขต 6 มีระดับความเครียดอยู่ในระดับความเครียดปานกลาง 2. ผู้ให้การปรึกษาในเขต 6 เลือกใช้วิธีการเผชิญปัญหาที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและวิธีการเผชิญหน้าที่มุ่งเน้นปรับอารมณ์ วิธีการเผชิญปัญหาที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่ผู้ให้การปรึกษาเลือกใช้มากที่สุดใน 5 อันดับแรกคือ พยายามควบคุมเหตุการณ์หรือสิ่งก่อให้เกิดความเครียดเท่าที่จะทำได้ พยายามมองเหตุการณ์หรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเครียดนั้นอย่างมีความหมาย พยายามมองปัญหาอย่างรอบคอบปราศจากอคติและครบถ้วนรอบด้าน พยายามนำประสบการณ์เดิมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและยอมรับในสิ่งที่ดีรองลงมาจากสิ่งที่ต้องการจริงๆ ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความเครียดของผู้ให้การปรึกษาในเขต 6 และให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ให้การปรึกษาในเขต 6 เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
unfaithful spouse unfaithful husband
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my husband now what read i cheated on my
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: ความเครียด, พฤติกรรมการเผชิญปัญหา, พฤติกรรม, stress, behavior

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004144

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต