เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความต้องการในการพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ของผู้ให้การปรึกษา

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชนี หัตถพนม, จุรัญ อึ้งสำราญ, ละเอียด ปัญโญใหญ่, ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความต้องการในการพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ของผู้ให้การปรึกษา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ ศึกษารูปแบบ วิธีการสอนและวิทยากรที่ต้องการในการพัฒนาตนเอง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบจากผู้ให้การปรึกษางานจริงในเขต 6 ส่งแบบสอบถามให้ทั้งหมด 354 ฉบับ ส่งกลับคืนมา 285 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 80.51) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์และใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้การปรึกษาให้การบริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์แต่ละเดือน ส่วนใหญ่ไม่เกิน 5 ราย ร้อยละ 55.1 และ 6 เดือน ที่ผ่านมามีความลำบากใจหรือไม่มั่นใจในการปรึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ Post-test counseling เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ทักษะและวิธีการให้การปรึกษา สำหรับความรู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง 5 อันดับแรก คือ การแจ้งผลเลือดบวกและการบอกข่าวร้ายการให้การปรึกษาครอบครัว การให้การปรึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การติดเชื้อเอดส์กับการตั้งครรภ์ และการช่วยเหลือทางสังคมในด้านทักษะที่ต้องการพัฒนา 5 อันดับแรก ได้แก่ การสำรวจปัญหาสาเหตุและความต้องการ การสะท้อนความรู้สึก การพิจารณาทางเลือกการสนับสนุนและการให้กำลังใจ การสร้างสัมพันธภาพและการตกลงบริการ ผลการศึกษารู้แบบที่ต้องการพัฒนา ต้องการการจัดอบรม/ฟื้นฟู เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่การจัดทีมวิทยากรสัญจร ให้ความรู้และทักษะตามจังหวัดต่างๆและการจัดทำคู่มือเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ให้การปรึกษาอย่างน้อยปีละ 1 เล่ม สำหรับวิธีการสอนที่ต้องการ 3 อันดับ แรก คือ การฝึกปฏิบัติโดยการใช้บทบาทสมมุติ(กลุ่มย่อย ) สาธิตให้ผู้เรียนดูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำเสนอ Case ที่มีปัญหาหรือประสบผลสำเร็จในด้านวิทยากรที่จัดอบรม ต้องการวิทยากรจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นอันดับ 1 สรุปและข้อเสนอแนะ การศึกษาครั้งนี้เป็นการนำผลการศึกษาที่ได้รับมาพัฒนารูปแบบ วิธีการและเนื้อหาความรู้และทักษะในการให้การปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้ให้การปรึกษาในเขต 6 ให้มีความมั่นใจ ในการทำหน้าที่นี้ได้อย่างมีคุณภาพสืบไป
click here read here what is infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
link unfaithful husband why women cheat on husbands
why men have affairs go redirect
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
women cheat on their husbands go why men cheat
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: ความรู้, เอดส์, การให้การปรึกษา, ปรึกษา, aids counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004143

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต