เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลการให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพิน พิมพ์เสน, เจิดจรัส พุทธิพรโอภาส

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลการให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเป็นผู้ให้การปรึกษาและเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่บุคคลในชุมชน มีวิธีการดำเนินงานดังนี้ โดยการคัดเลือกผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 คน โดยใช้เกณฑ์คือ เป็นบุคคลสำคัญที่ได้รับการยอมรับในหมู่บ้านและมีความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นได้ดำเนินการอบรมการให้การปรึกษาแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่คัดเลือกเป็นเวลา 3 วัน โดยหลังดำเนินการอบรมมีการติดตามผลด้วยการนัดประชุมกลุ่มผู้สูงอายุเป็น 2 ระยะ คือ 4 เดือน และ 8 เดือน หลังการอบรม ผลที่ได้กลุ่มผู้สูงอายุที่คัดเลือกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 77.42 อายุระหว่าง 61-65 ปี ร้อยละ 38.70 จบระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 32.60 ไม่เคยมีความรู้เรื่องการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์ ร้อยละ 87.10 ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 96.67 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ 24 ราย และประชาชนทั่วไป 51 ราย รวมทั้งให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์เป็นรายบุคคลรายกลุ่ม ให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ตลอดจนการเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อ และเข้าร่วมฌาปณกิจสงเคราะห์ของหมู่บ้าน โดยใช้สถานที่ที่บ้าน รวมทั้งมีความคิดเห็นที่ดีต่อการได้รับการอบรมครั้งนี้ ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมมากกว่า 3 วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสฝึกทักษะการให้การปรึกษามากขึ้น และควรเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมมากขึ้น และควรเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมมากขึ้น เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้กว้างขวางขึ้นและน่าจะขยายการอบรมลักษณะนี้แก่ผู้นำชุมชนอื่นๆ เช่น อสม. ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
cheater marriage affairs go
read go married and want to cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill read when to get abortion
why men have affairs go redirect
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
spy phone free download android spy apps free texting spyware
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i cheated on my husband now what read i cheated on my
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
reasons women cheat go how to cheat on wife
women cheat husband go women who cheat on their husbands

Keywords: การให้การปรึกษา, ปรึกษา, โรคเอดส์, ผู้สูงอายุ, สุขภาพจิต, counseling, aids, elderly, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004142

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต