เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประเมินผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือตนเองในญาติผู้ป่วยโรคจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: มัลลิฑา พูนสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ประเมินผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือตนเองในญาติผู้ป่วยโรคจิต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษารูปแบบในการจัดกลุ่ม 2. ศึกษาเปรียบเทียบคะแนน ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคจิต 3. ศึกษาความพึงพอใจของญาติที่มีต่อการเข้ากลุ่ม วิธีการ สัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถาม ก่อน – หลัง ดำเนินโครงการ ผลที่ได้ 1. รูปแบบในการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเองในญาติผู้ป่วยโรคจิตในลักษณะกลุ่มเปิด กลุ่มละ 8-10 คน 2. คะแนนความรู้และการปฏิบัติต่อผู้ป่วยของญาติผู้ป่วยโรคจิตเพิ่มขึ้นหลังดำเนินการโครงการ ส่วนคะแนนทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยไม่เปลี่ยนแปลงหลังดำเนินการ 3. ญาติผู้ป่วยโรคจิตมีความพึงพอใจในการเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเองเป็นอย่างมาก สรุปและข้อเสนอแนะ กลุ่มช่วยเหลือตนเองในญาติผู้ป่วยโรคจิตสามารถดำเนินการได้ในกลุ่มผู้ป่วยนอก โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือในด้านที่ปรึกษาอำนวยสถานที่และให้คำปรึกษา เป็นต้น ข้อเสนอแนะทั่วไป : ควรมีการขยายผลจัดรูปแบบกลุ่มช่วยเหลือตนเองในญาติผู้ป่วยโรคจิต ในลักษณะกลุ่มเปิดและมีการพัฒนาความรู้แก่ญาติและครอบครัวโดยให้บริการเป็นรายบุคคล รายกลุ่มหรือสัมมนา ข้อเสนอแนะในการทำโครงการครั้งต่อไป : เสนอกลุ่มช่วยเหลือตนเองโดยเน้นลดภาวะความเครียดของญาติผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งแรก
My wife cheated on me click all wives cheat
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
free abortion pill open when to get abortion
why men have affairs go redirect
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
my wife cheated now what read women who cheat with married men
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
cheaters faithwalker.org all women cheat
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: ผู้ป่วยโรคจิต, โครงการช่วยเหลือตนเองในญาติผู้ป่วยโรคจิต, โรคจิต, จิตเวช, ครอบครัว, psychiatry, family, psychosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004141

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต