เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลการสัมมนาการสนับสนุนบทบาทด้านสุขภาพจิตสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: ทิพากร ปัญโญใหญ่

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลการสัมมนาการสนับสนุนบทบาทด้านสุขภาพจิตสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการสัมมนาในหลักสูตรอีกทั้งศึกษาความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่มีต่อวิธีการสัมมนาและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไขในการสัมมนาครั้งต่อไป การดำเนินงานนั้นเป็นการสรุปประเมินผลการสัมมนา มีกลุ่มเป้าหมายเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่ จ.กาฬสินธุ์ และสกลนคร จำนวน 57 รูป จังหวัดละ 1 รุ่น ๆละ 2วัน ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2541 โดยหลักสูตรในการสัมมนาเป็นของกรมสุขภาพจิตใช้เวลา3 วัน แต่พื้นที่กำหนด 2 วัน สำหรับการประเมินผลการสัมมนาโดยใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นแบบฟอร์มจากกรมสุขภาพจิตกำหนด และจากการสังเกตการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น การซักถามปัญหา รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลหลังสิ้นสุดการสัมมนา วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ และร้อยละ ผลการประเมินผลการสัมมนาพบว่าผู้เข้าสัมมนาทั้ง 2 จังหวัด ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี ร้อยละ 40.1 และ 40 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ทั้ง 2 จังหวัด จบมัธยมร้อยละ 44.4 และ 40 ตามลำดับในด้านความพึงพอใจและความคิดเห็น พบว่าผู้เข้าสัมมนาจาก จ. กาฬสินธุ์ มีระดับความพึงพอใจ เกือบทุกหัวข้อน้อยกว่า จ. สกลนคร ส่วนด้านความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม พบว่า ทั้ง 2 จังหวัด เห็นด้วยต่อวิธีการสัมมนา เพราะได้ความรู้ได้วิธีการใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันทำให้เกิดความคิดหลากหลายและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชุมชน ข้อเสนอแนะในการจัดสัมมนาครั้งต่อไป คือ จัดสัมมนาพระสงฆ์นักพัฒนาให้มีจำนวนมากขึ้น โดยนิมนต์พระหมอดูเข้าร่วมด้วยเพราะเป็นผู้ที่พบกับผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพโดยตรง เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน หลากหลายขึ้น เกี่ยวกับสถานที่ เวลา ซึ่งมีความจำเป็นมากอย่างหนึ่ง เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีสมาธิดี ควรจะเป็นสถานที่สงบพอ ไม่มีเสียงรบกวน และเวลาในแต่ละเนื้อหาให้เหมาะสมเพื่อทำกิจกรรมกลุ่มด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้จริงในชุมชน
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
wife cheaters infidelity open
spy phone free download spyware mobile texting spyware
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
married looking to cheat link how can people cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands

Keywords: community, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, พุทธศาสนา, ศาสนา, ศาสนาพุทธ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004140

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต