เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: รูปแบบการส่งเสริมการบันทึกรายงานการพยาบาลจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพิน พิมพ์เสน, เสงี่ยม สารบัณฑิตกุล, จินตนา ลี้ละไกรวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: รูปแบบการส่งเสริมการบันทึกรายงานการพยาบาลจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการบันทึกรายงาน และมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ เพื่อศึกษาปัญหาการบันทึกรายงานการพยาบาลจิตเวชเพื่อวิเคราะห์ แนวทางการแก้ไขปัญหาและเพื่อทดสอบแนวทางการแก้ไขปัญหา วิธีการ ได้ประยุกต์แนวคิดการวิจัย ปฏิบัติการ(Operation Research) และการมีส่วนร่วมของปฏิบัติการ ผู้บริหารงานพยาบาลและนักศึกษา โดยศึกษาตึกบุษบง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม 2540 ในการทดสอบแนวทางการแก้ไขปัญหา คณะผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบ Post test only control group design ผลที่ได้ เชิงกระบวนการ แม้ว่าผู้ปฏิบัติการพยาบาลจะมีความพร้อมต่อการพัฒนางานแต่ก็ยังปรากฏ พลังต้านต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยความไม่มั่นใจในผลลัพธ์ที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยแรงสนับสนุนจากผู้บริหารงานและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พลังต้านลดลง เกิดความปิติและภาคภูมิใจในที่สุดเชิงผลลัพธ์ ปัญหาการบันทึกรายงานการพยาบาลจิตเวช พบว่า ผู้ปฏิบัติการพยาบาลมีทัศนคติที่ไม่ส่งเสริมต่อการบันทึกรายงาน ทำให้จำนวนรายงานการพยาบาลจิตเวชน้อย ผู้ปฏิบัติการพยาบาลมีความรู้ในกระบวนการบันทึก แต่ขาดความมั่นใจ ในการบันทึก กลัวถูกวิจารณ์และพบการจัดอัตรากำลังพยาบาลไม่เหมาะสม แนวทางแก้ไขปัญหากลุ่มได้พัฒนาแบบ ฟอร์มการบันทึกคู่มือการบันทึก และระบบการจัดเก็บรายงาน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของกรมสุขภาพจิต เป็นหลัก ด้านการจัดการกับปัญหากำลังคน ได้จัดอัตรากำลังแบบยืดหยุ่น ปรับตารางกิจกรรมประจำวัน และกำหนดขอบเขตงานภายใน ทีมให้ชัดเจน การทดสอบแนวทางแก้ไขปัญหา จากการนิเทศงานของกลุ่มงานพยาบาลระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2540 พบอัตราการบันทึกที่ตึกบุษบงมีจำนวนสูงกว่าผู้ป่วยที่ควบคุม ข้อเสนอแนะ รูปแบบการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรนำไปทดลองใช้ในงานอื่น
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
website why people cheat in marriage wife cheaters
link husband cheated why women cheat on husbands
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
women who cheated read looking for affair
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: บันทึกรายงานการพยาบาลจิตเวช, การพยาบาลจิตเวช, nures, report

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004139

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต