เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจการกระจายบุคลากรพยาบาลในสถานบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: ชูศรี เกิดพงษ์บุญโชติ

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจการกระจายบุคลากรพยาบาลในสถานบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1) สำรวจจำนวนของบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต 2) ศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานต่อการที่บุคลากรพยาบาลปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ นอกเหนือกลุ่มงานการพยาบาล 3) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาลต่องานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน 4) ศึกษาเหตุผลของการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งภาระงานหลักของบุคลากรพยาบาล วิธีการ เป็นการสำรวจจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสำรวจข้อมูล 1 ชุด และแบบสอบถาม 2 ชุด ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/PC+ ผลที่ได้ 1. บุคลากรพยาบาลทุกประเภทส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลและร้อยละ 7.46 ถึง 25.25 กระจายไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น โดยพบผู้ช่วยเหลือคนไข้จำนวนมากที่สุด 2. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลส่วนใหญ่มีความคิดว่าไม่เหมาะสมต่อการที่บุคลากรพยาบาลปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ นอกเหนือกลุ่มงานการพยาบาล แต่หัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเหมาะสม 3. บุคลากรพยาบาลทุกประเภท ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลส่วนใหญ่เห็นว่าการปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลเป็นเรื่องเหมาะสมโดยมีเหตุผลแตกต่างกัน นอกจากนี้พบว่าพยาบาลวิชาชีพ มีความคิดเห็นด้านที่ 1 (การปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตตำแหน่งทางวิชาชีพ) ด้านที่ 2 (การพัฒนาทักษะทางการพยาบาล) และด้านที่ 3 (การพัฒนาทักษะทางวิชาการ) สูงกว่าพยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความคิดเห็นด้านที่ 4 (ความก้าวหน้าในวิชาชีพ) ไม่แตกต่างจากพยาบาลเทคนิค ส่วนบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีความคิดเห็นต่อด้านที่ 1,3 และ 4 สูงกว่าพยาบาลเทคนิคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. เหตุผลของบุคลากรพยาบาลต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ นอกเหนือกลุ่มงานการพยาบาลที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ พึงพอใจลักษณะงานในความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งและได้รับการทาบทามและพึงพอใจ 5. การศึกษาภาระงานหลักของบุคลากรพยาบาล ผู้วิจัยแบ่งภาระงานหลักเป็น 2 ลักษณะคือ งานที่มีความสำคัญในหน้าที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ทำ ในงานแต่ละลักษณะจำแนกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท 1 งานการพยาบาล ประเภท 2 งานที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาลและประเภท 3 งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาลโดยสิ้นเชิง ปรากฎผลการศึกษาดังนี้ ในงานลักษณะที่ 1 พบว่าบุคลากรพยาบาลทั้ง 4 ประเภทปฏิบัติงานประเภท 1 มากกว่า 2 และ 3 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคลากรพยาบาลในงานแต่ละประเภท พบว่าพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประเภท 1 ไม่แตกต่างจากพยาบาลเทคนิค แต่ปฏิบัติงาน ประเภท 2 มากกว่าบุคลากรพยาบาลอีก 3 ประเภท และปฏิบัติงานประเภท 3 น้อยกว่าพยาบาลเทคนิค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในงานลักษณะที่ 2 พบว่าพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประเภท 1 น้อยกว่า 2 แต่มากกว่า 3 ส่วนพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงานประเภท 1 และ 2 มากกว่า 3 และผู้ช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงานประเภท 3 มากกว่า 1 และ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติงานทั้ง 3 ประเภทไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคลากรพยาบาลในงานแต่ละประเภทพบว่าพยาบาลวิชาชีพพยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาล ปฏิบัติงานประเภท 1 ไม่แตกต่างกัน ส่วนงานประเภท 2 พยาบาล วิชาชีพปฏิบัติมากกว่าบุคลากรอีก 3 ประเภท และงานประเภท 3 บุคลากรพยาบาลทั้ง 4 ประเภท ปฏิบัติไม่แตกต่างกัน ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยแสดงว่าบุคลากรพยาบาลจำนวนหนึ่งกระจายไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ๆโดยลักษณะงานที่ปฏิบัติมีทั้งงานเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้ป่วย ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ มีความเห็นว่า หากสามารถจัดให้บุคลากรพยาบาลปฏิบัติงานการพยาบาลและจัดเตรียมบุคลากรสายตรงในวิชาชีพอื่นได้ จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านบริหารและการทำงานตรงตามสายงาน
what is in the abortion pill website the morning after pill
abortion personal stories site suction abortion
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
horny sex stories read reading sex stories
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: การกระจายบุคลากรพยาบาล, พยาบาล, บริหารการพยาบาล, อัตรากำลัง, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ร.พ.สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004117

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต