เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนางานบริการทันตกรรมในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต : มาตรฐานและเครื่องชี้วัด

 

ผู้วิจัย/Authors: รัตนา สิงห์คุณา, เจริญขวัญ ชาลีภา

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนางานบริการทันตกรรมในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต : มาตรฐานและเครื่องชี้วัด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนางานบริการทันตจิตเวช 2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินหรือวัดขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการทันตจิตเวช 3. เพื่อการประสานงานทีมบริการ วิธีการ โดยการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและเครื่องชี้วัด แบ่งออกตามลักษณะงานได้ 7 ประเภท คือ เกณฑ์มาตรฐานและเครื่องชี้วัดงานบริการ, งานคลินิกบริการ, งานคลินิกทันตสุขภาพจิต, งานทัตสาธารณสุข ครุภัณฑ์ และพื้นที่จำเป็นสำหรับการบริการทันตกรรม, งานวิชาการ และงานควบคุมการติดเชื้อในงานบริการทันตกรรม และนำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลของทันตบริการ ผลที่ได้ นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน ในการค้นหาปัญหาอุปสรรค และวางแผนการพัฒนางานทันตบริการให้สมบูรณ์ต่อไป สรุปและข้อเสนอแนะ การพัฒนางานบริการทันตกรรมในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยการใช้มาตรฐานและเครื่องชี้วัดเป็นเกณฑ์หลักในการดำเนินการพัฒนางานทันตบริการกับงานสุขภาพจิต ผลจากการประเมินแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทันตบริการในหน่วยงานนั้น ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาหรือทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยและเหมาะสมต่อรูปแบบของงานบริการแบบทีมสุขภาพจิตต่อไป
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
read go married and want to cheat
why men have affairs go redirect
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i cheated on my husband now what read i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: dental, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ทันตกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004116

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต