เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของประเทศไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: ชรินทร์ ลิ้มสนธิกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของประเทศไทย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของประเทศไทย 2. เพื่อสร้างระบบเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของประเทศไทย จะทำให้ทราบขอบเขตความรับผิดชอบงานสุขภาพจิต ในแต่ละจังหวัดทราบปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในแต่ละพื้นที่ด้วยความรวดเร็วและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จะส่งผลให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการวางแผน ควบคุมกำกับ และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เพื่อให้ประชาชนของประเทศไทยมีสุขภาพจิตที่ดีถ้วนหน้า วิธีการ โดยการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ได้แก่ ประวัติผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ รายชื่อหน่วยงาน สังกัด ประสบการณ์และความรับผิดชอบ ผลที่ได้ 1. ทำให้มีระบบการสืบค้นฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ในแต่ละพื้นที่โดยจำแนกออกเป็น - ตามชื่อ -หลักสูตรที่อบรม - นามสกุล -ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน - สังกัด -โครงการที่รับผิดชอบ - วุฒิการศึกษา -วิชาชีพ - ตำแหน่ง -โรงพยาบาล/ศูนย์ - จังหวัด -ฝ่าย/กลุ่มงาน -- ภาค -เขต 2. ทำให้ทราบว่าในแต่ละจังหวัดมีผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ตำแหน่งอะไร วุฒิการศึกษาอะไร วิชาชีพไหน ฝ่าย/กลุ่มงานอะไรรับผิดชอบงานสุขภาพจิตแต่ละหน่วยงานดำเนินโครงการอะไร และต้องการการสนับสนุนทางด้านสุขภาพจิตทางด้านใด 3. สามารถนำฐานข้อมูลและระบบการสืบค้นไปช่วยในการวางแผนควบคุมกำกับและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และสามารถให้การสนับสนุนในสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่วนกลางก็สามารถให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนทางด้านความรู้ในงานสุขภาพจิต หรือการเสริมสร้างความรู้โดยการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตรงตามความประสงค์ สรุปและข้อเสนอแนะ ในการจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าว เป็นการริเริ่มที่จะพยายามรวบรวมฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานสุขภาพจิต เช่น รายชื่อจิตแพทย์ทั่วประเทศ, ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการจัดทำซึ่งจะส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงหวังว่าการจัดทำคงมีส่วนช่วยสนับสนุนให้งานสุขภาพจิตมีการดำเนินงานที่ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของงานในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายของงานสุขภาพจิตที่ว่า “บริการสุขภาพจิต มุ่งชีวิตที่เป็นสุข” การจัดทำถ้ามีส่วนใดที่ดี หน่วยงานต่าง ๆ ก็จะสามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้ในแต่ละหน่วยงานได้ ก็จะทำให้การปฏิบัติงานสุขภาพจิตดำเนินการไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป
what is in the abortion pill website the morning after pill
wife cheaters website open
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
how to cheat on wife link why wife cheated
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: ฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของประเทศไทย, สุขภาพจิต, ฐานข้อมูล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004115

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต