เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การวิเคราะห์สภาพปัญหาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: บุศรินทร์ บุญเมือง

ชื่อเรื่อง/Title: การวิเคราะห์สภาพปัญหาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลศรีธัญญา วิธีการ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group discussion) บุคลากร สุขภาพจิต/จิตเวช จำนวน 33 คน และใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสุขภาพจิต/จิตเวช จำนวน 106 คน ผลที่ได้ ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารของโรงพยาบาลศรีธัญญาไม่เคยมีการกำหนดให้มีนโยบายการทำงานเป็นทีม ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการจนถึงยุคปัจจุบัน การทำงานเป็นทีมเริ่มเมื่อประมาณ พ.ศ. 2508 โดยที่ไม่มีการกำหนดเป็นนโยบายเช่นกัน และในปัจจุบันยังขาดผู้นำในการทำงานเป็นทีมด้วย ส่วนความคิดเห็นต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากร คือ ควรมีการกำหนดนโยบาย โดยหัวหน้าที่มีความสามารถในการบริหารคน บริหารงาน นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของบุคลากร ส่วนใหญ่จะมีลักษณะการทำแบบต่างคนต่างทำและแบ่งแยกกันไปในแต่ละวิชาชีพ ซึ่งบุคลากรมีความขัดแย้งกันเองเป็นครั้งคราวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.6 บรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการทำงานเป็นครั้งคราว คิดเป็นร้อยละ 51.9 สมาชิกทีมงานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันสม่ำเสมอ คิดเป็นร้อยละ 41.5 หน่วยงานมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายสม่ำเสมอ คิดเป็นร้อยละ 52.8 ผู้ร่วมงานมีความประนีประนอมกันในการทำงานเป็นครั้งคราว คิดเป็นร้อยละ 51.9 สมาชิกทีมงานยอมรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทีมงาน คิดเป็นร้อยละ 50.0 สรุปและข้อเสนอแนะ ควรมีนโยบายการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในโรงพยาบาลศรีธัญญาอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการพัฒนาทีมทางด้านการบริหารการบริการและวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีในการทำงานเป็นทีม และจัดทำโครงการนำร่องเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมร่วมกับการปฏิรูประบบงานของโรงพยาบาลศรีธัญญา
unfaithful spouse cheat husband
how to spot a cheater how many people cheat open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
i cheated on my husband now what read i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated

Keywords: การทำงานเป็นทีม, บริการทางจิตเวช, จิตเวช, บริการสุขภาพจิต, ทีมจิตเวช, บุคลากรจิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยโรคจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004114

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต