เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ศูนย์ตัวอย่างพัฒนาเด็กเล็ก

 

ผู้วิจัย/Authors: สุจิตรา ศุกรฤทัย

ชื่อเรื่อง/Title: ศูนย์ตัวอย่างพัฒนาเด็กเล็ก

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของงานพัฒนาเด็กเล็กด้านการส่งเสริมพัฒนาการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าชั้นอนุบาล และส่งเสริมทักษะการอบรมเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครอง 2. เพื่อปรับปรุงสถานที่สู่มาตรฐานกิจกรรม 5ส. 3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดูแลเด็กเล็ก โดยการจัดทำคู่มือการดูแลเด็กวัย 2-4 ปี วิธีการ 1. ด้านสถานที่ โดยจัดนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ ศึกษาดูงานด้าน 5ส. ที่โรงพยาบาลราชานุกูล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแล้วนำมาปรับปรุงสถานที่ 2. ด้านบริการ 2.1 บริการรับเด็กใหม่โดยทะยอยรับตั้งแต่เดือนเมษายนของทุกปีในอัตราส่วน พี่เลี้ยง : เด็ก = 1:8 2.2 บริการบำบัดรักษาเด็กและครอบครัวที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต เช่น ปัญหาการปรับตัวปัญหาต่อการพลัดพราก เป็นต้น 2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 2.4 จัดกิจกรรมครอบครัว เช่น งานปีใหม่ นิทรรศการครอบครัวสัมพันธ์ เป็นต้น 2.5 ประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้แบบพัฒนาการของเดนเวอร์และแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี 3. ด้านวิชาการ 3.1 จัดทำแบบสอบถามประวัติเด็ก ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อเด็ก เพื่อเป็นข้อมูลวิจัย 3.2 จัดประชุม อบรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็ก ระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้ปกครอง 3.3 จัดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 3.4 จัดทำบอร์ดวิชาการเกี่ยวกับบทความการเลี้ยงดูลูก การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และงานวิจัยต่าง ๆ 3.5 จัดทำสมุดประจำตัวเด็ก 3.6 งานวิจัยบทบาทพ่อต่อการเลี้ยงดูลูกวัย 2-4 ปี 3.7 จัดทำคู่มือการดูแลพัฒนาการเด็ก ผลที่ได้ 1. มีการพัฒนาปรับปรุงงานพัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานเป็นศูนย์ตัวอย่าง 2. มีคู่มือการดูแลพัฒนาการเด็กวัย 2-4 ปี ศูนย์สุขวิทยาจิต เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 2-4 ปี ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับต้นของเด็กและครอบครัว
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat

Keywords: ศูนย์ตัวอย่างพัฒนาเด็กเล็ก, บริการทางจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004113

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต