เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบผลการจัดหอผู้ป่วยต่อบริการทางจิตเวชในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: สมจิตต์ ฤทธิ์รักษา

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบผลการจัดหอผู้ป่วยต่อบริการทางจิตเวชในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดหอผู้ป่วยในสถานการณ์จริง และการเปรียบเทียบผลของการจัดหาหอผู้ป่วยต่อบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อหาแนวทางพัฒนางานที่เหมาะสมในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชกรมสุขภาพจิต วิธีการ กลุ่มตัวอย่าง เป็นหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลที่มีบริการผู้ป่วยในจำนวน 12 แห่งบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยที่มีบริการสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 948 คน และทีมจิตเวช จำนวน 95 คน จากการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสรุปประเด็นเสนอในรูปข้อเท็จจริงจากกลุ่มประชากร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ ผลที่ได้ 1. ด้านการจัดหอผู้ป่วย สถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิตทั้ง 12 แห่ง มีการจัด หอผู้ป่วยแบบแยกประเภท 1 แห่ง แบบรวมประเภท 11 แห่ง โดยทั้ง 2 ประเภท มีการจำแนกประเภทผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หอผู้ป่วยแรกรับบำบัด หอผู้ป่วยแบบเร่งรัดบำบัดและหอผู้ป่วยแบบบำบัดระยะยาว 2.การจัดระบบปฏิบัติบริการพยาบาลและการรักษา พบว่า ข้อดีของการจัดหอผู้ป่วยแบบแยกประเภท คือสามารถวางแผนการเตรียมหอผู้ป่วย อุปกรณ์ บุคลากร ได้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภท สามารถจัดกิจกรรมได้ง่าย ผู้ป่วยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ญาติพึงพอใจในความปลอดภัยและบุคลากรเกิดความชำนาญเฉพาะทาง ขณะที่การจัดหอผู้ป่วยแบบรวมประเภท มีข้อดีในด้าน ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เข้าใจปัญหาและความต้องการ ตลอดจนการปรับตัวของผู้ป่วย บุคลากรมีการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยทุกประเภท สามารถติดต่อผลอย่างต่อเนื่อง ลดปริมาณงานที่เกิดจากการย้ายผู้ป่วย ข้อเสียของการจัดหอผู้ป่วยแบบแยกประเภทผู้ป่วยคือ ความสิ้นเปลืองบุคลากร การเพิ่มภาระงานด้านเอกสารทะเบียน การจัดระเบียบต่าง ๆ ผู้ป่วยมีการปรับตัวตลอดเวลากับบุคคล สถานที่ ญาติเกิดความสับสนขาดความต่อเนื่องในการรักษาพยาบาล ขณะที่ข้อเสียของการจัดหอผู้ป่วยแบบรวมประเภทคือ การจัดกิจกรรมการพยาบาลให้เหมาะสมยาก บุคลากรดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึง ผู้ป่วยเกิดภาวะติดสถานที่และบุคคล ญาติวิตกกังวลกลัวผู้ป่วยถูกผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวทำร้าย 3. ทีมจิตเวชมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดหอผู้ป่วยแบบแยกประเภทว่า มีความเป็นสัดส่วนสะดวกต่อการบำบัดรักษา สามารถจัดโปรแกรมได้ง่ายพัฒนาความชำนาญมากขึ้น และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหอผู้ป่วยแบบรวมประเภทว่าสะดวกในการดูแลรักษา ทำให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมจากผู้ป่วยด้วยกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างญาติและบุคลากร 4. การบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของบุคลากรทางการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ พบว่า มีการปฏิบัติบริการจิตเวชด้านปฏิบัติการพยาบาล ด้านปฏิบัติการรักษา และด้านการจัดการทางการพยาบาลไม่แตกต่างกันอย่างเชื่อมั่นได้ การปฏิบัติบริการทางการพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยทั้งสามด้าน จำแนกตามกิจกรรม พบว่า 4.1 ประเภทการจัดหอผู้ป่วยแบบรวมประเภทมีการปฏิบัติบริการสูงกว่าการจัดหอผู้ป่วยแยกประเภท คือ กิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการบำบัด การบันทึกอาการเปลี่ยนแปลงการประเมินสภาพผู้ป่วยอย่างถูกต้อง การประชุมปรีกษาร่วมกันในการวางแผนการพยาบาล การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และ ความต้องการของผู้ป่วยในการวางแผนช่วยเหลือได้สะดวกและถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 4.2 ประเภทการจัดหอผู้ป่วยแบบแยกประเภทมีการปฏิบัติบริการสูงกว่าประเภทการจัดหอผู้ป่วยแบบรวมประเภท คือ การสังเกตอาการผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด การดูแลสุขภาพอนามัน การทำกลุ่มสามารถดำเนินได้ตามกระบวนการ สถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมในการตรวจและรักษาเฉพาะทาง การจัดจำนวนและประเภทบุคลากรแต่ละเวรได้เหมาะสม และมีการเสนอความต้องการเครื่องมือเครื่องใข้กับผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปและข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการศึกษาการจัดหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีการจัดหอผู้ป่วยแบบแยกประเภทหรือแบบรวมประเภทอย่างเดียว 2. ควรมีการศึกษาการทดลองจัดหอผู้ป่วยทั้งแบบรวมประเภทและแบบแยกประเภทในโรงพยาบาลเดียวกันเป็นกรณีศึกษา 3. ควรมีการศึกษาการปฏิบัติบริการทางจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชเด็ก หรือ ศูนย์จิตเวชชุมชน
website open i dreamed my husband cheated on me
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
why do husband cheat link when married men cheat
how to cheat with a married woman open infidelity signs
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
cheaters faithwalker.org all women cheat

Keywords: บริการ, บริการทางจิตเวช, การจัดหอผู้ป่วย, กิจกรรมการพยาบาล, พยาบาลจิตเวช, service

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004112

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต