เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัด ในเขต 7

 

ผู้วิจัย/Authors: นฤมล ศรีทานันท์, รัตติยา ทองแสง

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัด ในเขต 7

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาอุปสรรคและความต้องการของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ของ 5 จังหวัดในเขต 7 ต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช วิธีการ ประชาการที่ศึกษา ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค จำนวน 76 ราย โดยเลือกประชากรที่ศึกษาแบบเจาะจงด้วยวิธีสำรวจสัมมะโน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองแล้วนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีบริบทคล้ายคลึงกับประชากรที่ศึกษา จำนวน 24 ราย และหาค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในสภาพปฏิบัติจริง .93 สภาพความต้องการให้ปฏิบัติ .80 ทัศนคติต่องานสุขภาพจิต .93 และค่าความเชื่อมั่นในภาพรวม .93 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS/FW โดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติอ้างอิง ผลที่ได้ 1. การนำโครงการสุขภาพจิตไปปฏิบัติของโรงพยาบาลชุมชน พบว่ามีการเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชมากที่สุด มีน้อยที่สุดคือการชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบเข้าใจวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแนวทางในการดำเนินงานสุขภาพจิต 2. ปัญหาในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชของประชากรตามสภาพการปฏิบัติจริงแต่ละด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยีมีปัญหาในระดับมาก นอกนั้นมีปัญหาระดับน้อยในส่วนสภาพความต้องการให้ปฏิบัติแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีปัญหาในระดับมาก และเมื่อหาความแตกต่างของระดับปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานสุขภาพจิต ในสภาพการปฏิบัติจริงกับสภาพความต้องการให้ปฏิบัติแต่ละด้าน พบว่า ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ มีปัญหาอุปสรรคในระดับน้อย นอกนั้นมีปัญหาอุปสรรคอยู่ในระดับน้อยที่สุด 3. ทัศคติของประชากรที่ศึกษาต่องานสุขภาพจิตและจิตเวชพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของทัศนคติของประชากรตามตำแหน่งการมีแผนงานสุขภาพจิตการศึกษา/อบรมเพิ่มเติม และการได้รับการนิเทศ พบว่าไม่แตกต่างกัน แต่พบว่ากลุ่มประชากรที่อยู่ในโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงต่างกัน มีทัศนคติต่องานสุขภาพจิตและจิตเวชแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของสภาพการปฏิบัติจริงและสภาพความต้องการให้ปฏิบัติแต่ละด้านในการดำเนินงานสุขภาพจิตของประชากรและจิตเวชตามตำแหน่งการมีแผนงานสุขภาพจิต การศึกษา/อบรมเพิ่มเติม การได้รับการนิเทศและจำนวนเตียง พบว่า สภาพการปฏิบัติจริงและสภาพความต้องการให้ปฏิบัติไม่แตกต่างกัน ยกเว้นกลุ่มประชากรที่อยู่ในโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงต่างกัน มีสภาพความต้องการให้ปฏิบัติด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4. ค่าสหสัมพันธ์ของทัศนคติของประชากรกับความต้องการให้ปฏิบัติแต่ละด้านพบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อสภาพความต้องการให้ปฏิบัติในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในทุก ๆ ด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของสภาพความต้องการให้ปฏิบัติแต่ละด้านในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชกับระดับทัศนคติที่แตกต่างกันของประชากร พบว่า กลุ่มประชากรที่มีระดับทัศนคติแตกต่างกัน มีสภาพความต้องการให้ปฏิบัติในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุก ๆ ด้าน
why men have affairs website married men who cheat with men
link unfaithful husband why women cheat on husbands
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
how to cheat on wife link why wife cheated
why married men have affairs click married men cheat with men
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004111

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต