เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้บริการคลินิกคลายเครียดครบวงจร

 

ผู้วิจัย/Authors: ทิพย์วรรณ หอวิจิตร, นวลพรรณ เหรียญธนะพงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: การให้บริการคลินิกคลายเครียดครบวงจร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

จากสภาพการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของประเทศในปี พ.ศ.2540 ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมทุกระบบ สถานการณ์ที่บีบคั้นดังกล่าวมีผลต่อภาวะจิตใจของประชาชนที่ต้องดิ้นรนและปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของตนเอง ก่อให้เกิดความเครียดอันจะนำไปสู่การคิดฆ่าตัวตาย จากสถิติผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายและมารับการรักษา เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุโขทัย ปี 2540 จำนวน 103 คน ปี 2541 (9 เดือน) จำนวน 128 คน ประกอบกับการประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุโขทัย จำนวน 105 คน พบว่ามีระดับความเครียดสูงกว่าปกติ ร้อยละ 33 กลุ่มงานจิตเวชซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตของประชาชน จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆจัดทำโครงการคลินิกคลายเครียดครบวงจรขึ้น เนื้อเรื่อง วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามามารถให้บริการคลายเครียดและปรึกษาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยและญาติ ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และเพื่อให้มีคณะกรรมการสุขภาพจิตในโรงพยาบาลรับผิดชอบการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีการ จัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพจิตประจำหน่วยงาน จำนวน 22 คน เพื่อเข้ารับการอบรมการให้บริการให้บริการคลายเครียด และปรึกษาทางโทรศัพท์ รวม 3 วัน และประชุมทุก 3 เดือน ผลที่ได้ จากการดำเนินงานในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา ได้ทำการสำรวจเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน พบว่าทุกหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการสุขภาพจิต ให้บริการคลายเครียดและปรึกษาทางโทรศัพท์ คณะกรรมการสุขภาพจิตมีเจตคติต่อการให้บริการคลายเครียดอยู่ในเกณฑ์ดี มีผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานน้อยที่สุด ในหน่วยงานมีความพร้อมด้านสถานที่ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 42.8 ระดับน้อยร้อยละ 28.5 และมีความพร้อมด้านบุคลากรระดับปานกลาง ร้อยละ 35.7 ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 28.6 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีส่วนในการพัฒนาสถานที่น้อยที่สุด ร้อยละ 57.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ 21.4 ได้รับ ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานน้อยที่สุด ร้อยละ 35.7 ระดับปานกลางร้อยละ 35.7 ข้อเสนอแนะ มีการเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ 1 ราย มีการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิต 1 ครั้ง เพื่อหาแนวทางในการจัดทำระบบข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการสุขภาพจิต
unfaithful spouse cheat husband
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student

Keywords: บริการคลินิกคลายเครียดครบวงจร, เครียด, บริการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสุโขทัย

Code: 201410004110

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต