เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจการดำเนินงานสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุข เขต 11,12

 

ผู้วิจัย/Authors: นิรมล แก้วมีศรี

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจการดำเนินงานสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุข เขต 11,12

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

ความเป็นมา จากการนิเทศงานสุขภาพจิตชุมชนของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ปีงบประมาณ 2540 พบว่า การดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับโรงพยาบาลชุมชนในเขต 11, 12 โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีการดำเนินงานที่ชัดเจน บุคลากรขาดความมั่นใจ ขาดความรู้ หลายคนคิดว่างานสุขภาพจิตเป็นงานฝาก ต้องรับภาระเพิ่ม บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีอุปกรณ์และขาดงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงการดำเนินงานสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุข ในเขต 11,12 โดยศึกษาแหล่งที่มาของความรู้ เจตคติต่อการดำเนินงานสุขภาพจิต งานบริการสุขภาพจิตที่ได้ดำเนินการ ความพร้อมในการดำเนินการ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อนำผลการศึกษาไปวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป โดยส่งแบบสอบถามให้บุคลากรสาธารณสุขเขต 11,12 จำนวน 688 ฉบับ ผลที่ได้ พบว่าบุคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ปฏิบัติงานใน รพช./รพท./รพศ. ความรู้สุขภาพจิตที่ได้รับส่วนใหญ่ได้จากการอบรมเพิ่มเติม เรื่องที่เคยอบรมได้แก่ การให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ และการค้นหาผู้ป่วยโรคจิต ลมชัก และปัญญาอ่อน ส่วนเจตคติต่องานสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี ( X = 17.34) ในหน่วยงานมีการดำเนินสุขภาพจิตบ้างแต่ทำอย่างไม่เป็นทางการ และเมื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปและข้อเสนอแนะ จากการสำรวจเจตคติที่ดีมีผลต่อความพร้อมในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจากการสำรวจยังพบว่าบุคลากรสาธารณสุขที่มีเจตคติดีแต่ไม่พร้อมที่จะดำเนินงานสุขภาพจิตร้อยละ 32.59 อาจจะเป็นเพราะการดำเนินงานสุขภาพจิตนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยด้านอื่นๆ อีก เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่สำคัญคือนโยบายของผู้บริหาร ฉะนั้นนอกจากจะต้องส่งเสริมเจตคติที่ดีแล้ว ควรศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมด้วย
unfaithful spouse unfaithful husband
My wife cheated on me click here all wives cheat
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
meet to cheat go why women cheat
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: สุขภาพจิต, การดำเนินงานสุขภาพจิต, ส่งเสริม และ ป้องกัีน ปัญหาสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004109

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต