เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการนำร่องการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญพา ณ นคร

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการนำร่องการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการสำรวจการดำเนินงานสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุขเขต 11,12 พบว่า มีการดำเนินงานสุขภาพจิตบ้าง ส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะดำเนินงานสุขภาพจิต และเจตคติที่ดีมีผลต่อความพร้อมในการดำเนินงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จึงได้จัดทำโครงการนำร่อง เรื่องการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ สร้างเจตคติที่ดีให้บุคลากร และให้คำแนะนำในการดำเนินงานสุขภาพจิต รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับพื้นที่และขยายผลต่อไป วิธีการ คัดเลือกโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยอย่างละ 1 แห่ง ที่มีความพร้อมเป็นกรณีศึกษา โดยงานจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ผลที่ได้ จากการลงมือปฏิบัติการ ได้รับการสนับสนุนและตอบรับจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง และสถานีอนามัยตำบลตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นอย่างดี ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจ หน่วยงานมีการพัฒนาบริการทางด้านสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เช่น มีการเปิดคลินิกสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาต่าง ๆ ผลิตและเผยแพร่เอกสารสุขภาพจิตจัดตั้งไว้ในที่ประชาชนหยิบอ่านได้สะดวก และยังนำไปเผยแพร่ไว้ที่ ศสมช./โรงเรียน/ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและศาลาวัดอีกด้วย มีการจัดทำป้ายนิเทศเกี่ยวกับสุขภาพจิตและจัดชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ โดยให้ความใส่ใจในสุขภาพจิตแก่บุคคลทุกเพศทุกวัย ข้อเสนอแนะ ควรเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลท่าโรงช้างและสถานีอนามัยตำบลตะปาน ซึ่งเป็นหน่วยงานนำร่องได้เผยแพร่ผลงานของตนเอง ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้บริหารและผู้มารับบริการ อันจะเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตต่อไป และสนับสนุนให้เป็นสถานที่ ดูงานด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชนแก่หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้มีการดำเนินงานสุขภาพจิตได้อย่างครอบคลุม ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในภาคใต้ ทั้งเขต 11,12 ต่อไป
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
click here read here what is infidelity
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
cheats women cheat infidelity in marriage
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: สุขภาพจิตชุมชน, mental health community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004108

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต