เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความต้องการของบุคลากรสาธารณสุขต่องานการตรวจสุขภาพและคัดกรองพัฒนาการเด็กของโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปในเขต 10

 

ผู้วิจัย/Authors: อากร แสนไชย

ชื่อเรื่อง/Title: ความต้องการของบุคลากรสาธารณสุขต่องานการตรวจสุขภาพและคัดกรองพัฒนาการเด็กของโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปในเขต 10

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความต้องการของบุคลากรสาธารณสุขต่องานการตรวจสุขภาพ และคัดกรองพัฒนาการเด็กในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปในเขต 10 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโรงพยาบาล วิธีการ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขที่ปฎิบัติงานในคลินิกเด็กดีจากโรงพยาบาลในเขต 10 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และแม่ฮ่องสอน) จำนวน 124 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือสร้างขึ้น ผลที่ได้ พบว่าบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในคลินิกเด็กดีส่วนมากนั้น เห็นควรให้มีการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กเกือบทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 75.8 ในกลุ่มที่เคยอบรมเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กร้อยละ 24.2 นั้นเคยอบรมการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กของโรงพยาบาลราชานุกูลมากที่สุดร้อยละ 50 มีความเห็นว่าเป็นความจำเป็นในการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กร้อยละ 50.9 ถ้าพบเด็กที่มีพัฒนาการล่วช้าจะทำการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อม ร้อยละ 86.3 และโรงพยาบาลที่รับการส่งต่อมากที่สุด คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 43.0 ใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กของกรมอนามัย ร้อยละ 41.9 มีความเห็นว่าบุคลากรไม่เพียงพอร้อยละ 80.5 มีความต้องการให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสนับสนุนในด้านวิชาการคิดเป็นร้อยละ 87.1 โดยเฉพาะในเรื่อง ให้มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติในคลินิกเด็กดีส่วนมากเป็นพยาบาลเทคนิค มีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเป็นจำนวนน้อย และโรงพยาบาลส่วนมากก็ยังไม่มีคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโรงพยาบาล และยังไม่พร้อมเรื่องบุคลากร, งบประมาณ ตลอดจนทักษะและความมั่นใจในการตรวจซึ่งเป็นความต้องการที่อยากให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ สนับสนุนทางด้านวิชาการมากที่สุด
unfaithful spouse unfaithful husband
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: child, child psychiatry, community, psychiatry, psychology, screening test, test, แบบประเมิน, แบบวัด, พัฒนาการ จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, เด็ก, แบบคัดกรอง,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004106

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต