เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลที่ได้รับจากการทำกลุ่มจิตบำบัดในวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณทางเพศ

 

ผู้วิจัย/Authors: เบญจพร ปัญญายง

ชื่อเรื่อง/Title: ผลที่ได้รับจากการทำกลุ่มจิตบำบัดในวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณทางเพศ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลที่ได้รับจากการทำกลุ่มจิตบำบัดเกี่ยวกับปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาพฤติกรรม และวิธีการปรับตัว วิธีการ ศึกษาในวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณทางเพศ อายุ 10-17 ปี จำนวน 8 ราย ที่เข้ากลุ่มจิตบำบัดระยะสั้น 12 ครั้ง ลักษณะกลุ่มแบบปิด ประเมินเด็กโดยใช้แบบวัดอาการซึมเศร้า แบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น และวิธีการปรับตัวทั้งก่อนและหลังกลุ่มจิตบำบัด ผลที่ได้ ผลการวิจัยพบว่า เด็กที่ถูกทารุณทางเพศประมาณครึ่งหนึ่งประสบเหตุการณ์ครั้งแรกในช่วงอายุ 6-8 ปี เด็กส่วนใหญ่ถูกกระทำโดยบุคคลภายในครอบครัว ผลกระทบทางจิตใจส่วนใหญ่ได้แก่ วิตกกังวล มีความคิดฆ่าตัวตาย หนีออกจากบ้าน พูดปด และขโมย ระดับปัญหาพฤติกรรมที่แสดงออกภายนอกและภายใน ระดับอาการซึมเศร้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หลังกลุ่มจิตบำบัด แต่วิธีการปรับตัวไม่อยู่ในระดับที่มีปัญหาทั้งก่อนและหลังกลุ่มจิตบำบัด
website cheat how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
spy phone free download android spy apps free texting spyware
my husband cheated femchoice.org dating for married people
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman open infidelity signs
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: การทำกลุ่มจิตบำบัด, วัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณทางเพศ, ทารุณทางเพศ, วัยรุ่นหญิง, abuse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาธารณสุข

Code: 201410004105

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต