เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พัฒนาการเด็กที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: สินีนาฎ จิตต์ภักดี

ชื่อเรื่อง/Title: พัฒนาการเด็กที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนาการเด็กที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเขียงใหม่ วิธีการ โดยการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน จากโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 3 เขต คือ สายเหนือ สายกลาง และสายใต้ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการเด็กรายด้านอย่างละเอียด ตามแบบประเมินพัฒนาการเด็กของโรงพยาบาลราชานุกูล และใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (การทดสอบและฝึกทักษะ) จำนวน 5 เล่ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบการประเมินพัฒนาการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS /PC+ เพื่อหาจำนวนและร้อยละ ผลที่ได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 188 คน หญิง 196 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุแรกเกิด - 1 ปี มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากมารดาที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ของครอบครัวต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน และมารดาเป็นผู้เลี้ยงดู จากผลการประเมินพัฒนาการพบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน 384 คน ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 140 คน (36.5%) โดยพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ด้าน มีจำนวน 85 คน (60.7%) ไม่ผ่าน 2 ด้าน จำนวน 37 คน (26.4%) และมีจำนวน 7 คน (5.0%) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน ในจำนวนนี้มีเด็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการเคลื่อนไหวมากที่สุด จำนวน 57 คน (14.8%) รองลงมามีจำนวนใกล้เคียงกันคือ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก/สติปัญญา และการใช้ภาษามีจำนวน 46 คน (12.0%) และ 44 คน (11.5%) ส่วนด้านที่เหลืออีก 2 ด้าน คือ การช่วยเหลือตนเอง/สังคม และการเข้าใจภาษามีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใกล้เคียงกัน คือ 39 คน (10.2%) และ 38 คน (9.9%) สรุปและข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นจำนวนค่อน ข้างสูง และพบว่าปัจจัยด้านการศึกษาของมารดา ซึ่งทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กมีการศึกษาค่อนข้างต่ำ บุคลากรและองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและควรดำเนินการช่วยเหลืออย่างจริงจังเพื่อลดอัตราเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมถึงสนับสนุนให้มารดามีความรู้และเข้ามามีบทบาทร่วมในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตั้งแต่มารดาเริ่มตั้งครรภ์
read go married and want to cheat
free abortion pill read when to get abortion
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how married men cheat read reasons why husband cheat
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: พัฒนาการ, child, child psychiatry, community, psychiatry, screening test, test, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, เด็ก, แบบคัดกรอง, แบบทดสอบ, แบบประเมิน, แบบวัด, พัฒนาการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004104

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต