เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของโปรแกรมการให้การเสริมแรงทางสังคมและการเพิกเฉยที่มีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว และพฤติกรรมเหมาะสมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง

 

ผู้วิจัย/Authors: รัชนี ดังโพนทอง, จรีย์ สีต์วรานนท์, นิรมัย คุ้มรักษา

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของโปรแกรมการให้การเสริมแรงทางสังคมและการเพิกเฉยที่มีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว และพฤติกรรมเหมาะสมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมให้การเสริมแรงทางสังคมและการเพิกเฉยที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมเหมาะสมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง วิธีการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเพศชายอายุระหว่าง 13-18 ปี ระดับเชาวน์ปัญญา 35-49 ไม่มีความพิการซ้ำซ้อน ตึกชาย 4 โรงพยาบาลราชานุกูลกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน ซึ่งคัดเลือกมาจากการเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย แบบแผนการทดลองของการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของซีดแมนซึ่งเป็นการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล กระบวนการแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขั้นพื้นฐาน เป็นระยะที่สังกัดเพื่อบันทึกข้อมูลที่เป็นจริงนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 ขั้นการใช้การเสริมแรงทางสังคม คือให้การเสริมแรงทางสังคมกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและให้การเพิกเฉยต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ระยะที่ 3 ขั้นหยุดยั้งคือไม่ให้การเสริมแรงต่อพฤติกรรมที่เหมาะสม ระยะที่ 4 ขั้นการนำการเสริมแรงทางสังคมในระยะที่ 2 กลับมาใช้อีกครั้ง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละของพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมเหมาะสมของผู้รับการทดลองแต่ละระยะ ผลการวิจัยครั้งนี้ปรากฎให้เห็นว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางิสติปัญญาแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงและพฤติกรรมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในระยะการให้การเสริมแรงทางสังคมต่อพฤติกรรมที่เหมะสมและเพิกเฉยต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ผลที่ได้ 1. พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทั้ง 5 คน มีความถี่ลดลงในระยะที่ 2 และระยะที่ 4 คือ ระยะให้การเสริมแรงทางสังคมต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมและให้การเพิกเฉยต่อพฤติกรรมก้าวร้าว 2. พฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทั้ง 5 คน มีความถี่เพิ่มขึ้นในระยะที่ 2 และระยะที่ 4 คือ ระยะให้การเสริมแรงทางสังคมต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมและให้การเพิกเฉยต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการนำหลักการปรับพฤติกรรมโดยการใช้การเสริมแรงทางสังคมมาใช้ลดพฤติกรรมก้าวร้าว และเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสมในกลุ่มฝึกทักษะดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเด็กจะได้รับการเรียนรู้เพิ่ม ู้ิ่่ขึ้น ไม่มีเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรบกวนกลุ่ม 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการเสริมแรงประเภทอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่าจะได้ผลแตกต่างกับการเสริมแรงทางสังคมหรือไม่อย่างไร
website women that cheat with married men wife cheaters
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
what is in the abortion pill website the morning after pill
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
my husband cheated femchoice.org dating for married people
reasons women cheat click how to cheat on wife
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: พฤติกรรม, ก้าวร้าว, จิตวิทยา, violence, violent behavior, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004102

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต