เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สภาพครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่นที่ทำผิดกฎหมาย

 

ผู้วิจัย/Authors: ปัทมา ศิริเวช และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: สภาพครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่นที่ทำผิดกฎหมาย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยนี้เป็นการสำรวจเพื่อศึกษาสภาพครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายของวัยรุ่น วิธีการ สัมภาษณ์วัยรุ่นและให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 86 คน ที่มีภูมิลำเนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับการฝึกอบรมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างเดือนมกราคม ถึงกรกฎาคม 2540 แบบสัมภาษณ์และสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การกระทำผิดกฎหมายของวัยรุ่น สภาพครอบครัว และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูว่าใช้วิธีประชาธิปไตยหรือวิธีปล่อยปละละเลย ผลที่ได้ วัยรุ่นที่กระทำผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็นชาย (94%) คดีที่ทำผิดมากที่สุด คือ ลักทรัพย์ (58%) สาเหตุจากการถูกเพื่อนชักชวน รองลงมา คือ คดีทำร้ายร่างกายเนื่องจากความโกรธ วัยรุ่นเหล่านี้ ร้อยละ 44 มาจากครอบครัวแตกแยก บิดามารดาไม่เอาใจใส่เท่าที่ควรในเรื่องการคบเพื่อนและการที่เที่ยวเตร่คิดเป็นร้อยละ 51 และ 69 ตามลำดับ สรุปและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษานี้จะเป็นแนวทางการให้ความรู้แก่บิดามารดาและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่ออบรมเลี้ยงดูวัยรุ่นอย่างถูกต้อง และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมแก่วัยรุ่นในเรื่องการเลือกคบเพื่อน การเคารพกฎระเบียบของสังคม การควบคุมตนเอง และรู้จักวิธีระบายอารมณ์โกรธในทางสร้างสรรค์ การอบรมอย่างถูกต้องและเหมาะสมดังกล่าวจะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันและลดการกระทำผิดกฎหมาย
click here cheat on husband what is infidelity
link unfaithful husband why women cheat on husbands
website cheat how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
why do husband cheat link when married men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
lesbian sex stories click sex stories sites
cheats read infidelity in marriage
why married men have affairs click married men cheat with men
how married men cheat open reasons why husband cheat
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: การอบรมเลี้ยงดู, วัยรุ่นที่ทำผิดกฎหมาย, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004101

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต