เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลของการอบรมเสริมทักษะการดูแลเด็กปัญญาอ่อนสำหรับผู้ปกครองที่มีต่อความสามารถในการเสริมทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กปัญญาอ่อน

 

ผู้วิจัย/Authors: มัจฉรี โอสถานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลของการอบรมเสริมทักษะการดูแลเด็กปัญญาอ่อนสำหรับผู้ปกครองที่มีต่อความสามารถในการเสริมทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กปัญญาอ่อน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลของการเสริมทักษะการดูแลเด็กปัญญาอ่อนสำหรับผู้ปกครองที่มีต่อความสามารถในการเสริมทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กปัญญาอ่อนก่อนและหลังการอบรม วิธีการ ใช้แบบแผนการวิจัย One Group Pre-test Post-test Design กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของเด็กปัญญาอ่อนที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการดูแลเด็กปัญญาอ่อนสำหรับผู้ปกครองปี 2540 จำนวน 38 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินความสามารถของผู้ปกครอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Windows หาค่าที่ (T-Test Dependent) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสรุปประเด็นเสนอในรูปแบบข้อเท็จจริง ผลที่ได้ ผู้ปกครองเด็กปัญญาอ่อนหลังจากได้รับการอบรมตามโครงการการเสิรมทักษะการดูแลเด็กสำหรับผู้ปกครองสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ ได้แก่ การสาธิต การบอกให้เด็กทำ การให้ความช่วยเหลือ การเสริมแรงและการให้เด็กทำซ้ำตามที่สอนด้วยตนเอง ในขณะที่ก่อนการอบรมผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้วิธีสอนเพียงสองขั้นตอน คือการบอกให้เด็กทำ และการช่วยเหลือ ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ หลังการอบรมผู้ปกครองมีความเข้าใจและมีความมั่นใจในการเสริมทักษะเด็กปัญญาอ่อนมากกว่าก่อนการฝึกอบรม สรุปและข้อเสนอแนะ การศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้และจากการติดตามผลหลังการอบรมประมาณ 8 สัปดาห์ ผู้ปกครองสามารถนำทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปฝึกบุตรหลานที่บ้านได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง เป็นผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน ได้ ข้อเสนอแนะ 1. ผู้ปกครองและบุคลากรจะต้องร่วมกันวางแผนการฝึกทักษะต่าง ๆให้แก่เด็กเป็นรายบุคคลตามศักยภาพของเด็ก 2. บุคลากรต้องเป็นผู้ให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำแนวทางการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของผู้ปกครองและเด็ก 3. ขั้นตอนการสอนที่ใช้กับเด็กปัญญาอ่อนมีความสำคัญมาก ต้องสอนตามขั้นตอน การขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปก็จะทำให้การฝึกหรือสอนของผู้ปกครองยากขึ้น ผู้ปกครองอาจขาดกำลังใจที่จะทำการฝึกเด็ก
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
click here cheat on husband what is infidelity
husbands who cheat click why wifes cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how to catch a cheat open married men having affairs
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
free indian sex stories site interactive adult stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: child, mental retardation, MR, ปัญญาอ่อน, ภาวะปัญญาอ่อน, โรคปัญญาอ่อน, ทักษะการดูแลเด็กปัญญาอ่อน, ผู้ปกครอง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004100

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต