เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: จดหมายข่าวสารสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ถนนสายสุขภาพจิตสู่ชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: ศุภรัตน์ เอกอัศวิน

ชื่อเรื่อง/Title: จดหมายข่าวสารสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ถนนสายสุขภาพจิตสู่ชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง รูปแบบสื่อราคาถูก เนื้อหาสาระนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนอนุบาลสนใจที่จะช่วยเผยแพร่ ผู้ปกครองไม่ต้องลางานมารับการอบรม/สัมมนา จัดทำได้สม่ำเสมอ 2. สร้างแนวร่วมทางสุขภาพจิตเด็ก-วัยรุ่น และครอบครัว อาทิ ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน 3. เสริมกำลังให้ประชาชนสามารถดูแลจิตใจเด็กในครอบครัวอันเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่ต้น วิธีการ ระยะที่ 1 เผยแพร่ให้ความรู้โดยจดหมายข่าว - จัดทำจดหมายข่าวในรูปแบบกระดาษสี 70 แกรม สองหน้า หน้าแรกเป็นบทความเนื้อหาสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและครอบครัว หน้าหลังเป็นคอลัมน์ “ปรึกษาหารือ” ตอบคำถามที่ผู้ปกครองเขียนจดหมายเข้ามาถาม รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ บริการ และหน่วยงาน - ส่งตัวอย่างจดหมายข่าวพร้อมสอบถามความต้องการไปยังโรงเรียนอนุบาลทั้งสิ้น 200 โรง นำส่งจดหมายข่าวเป็นประจำทุกเดือนไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน เฉพาะโรงเรียน ที่ตอบรับ ระยะที่ 2 สร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและครอบครัว (โรงเรียนอนุบาล) - จัดบุคลากรรับปรึกษา ปัญหาพฤติกรรมเด็ก ทั้งทางโทรศัพท์สายด่วนและการรับช่วยเหลือ รักษา - ขยายผลจัดสัมมนากลุ่มผู้ปกครองในโรงเรียนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกันโดยจัดเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรและโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เป็นประจำทุก 3 เดือน ระยะที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพครอบครัว - ครอบครัวในชุมชนรวมกลุ่มกันเอง และติดต่อใช้บริการได้ทั้งทางโทรศัพท์และสายด่วนและการรับการรักษา ผลที่ได้ โรงเรียนตอบกลับ 50 โรง จำนวน จดหมายข่าว 15,000 ใบ สรุปข้อเสนอแนะ ควรขยายกลุ่มเป้าหมายในเด็กมัธยมต้นและปลาย มารดาที่เพิ่งคลอดบุตรช่วงเด็ก อายุ 0-3 เดือน 3-6 เดือน 6-12 เดือน และ 1-3 ปี ควรขยายผลในต่างจังหวัด โดยให้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิตเขต กรมสุขภาพจิตเป็นผู้ดำเนินหรือประสานงานต่อ
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
spy phone free download spyware mobile texting spyware
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
spy phone apps android go spyware for android phone
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
looking to cheat click my husband cheated on me
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: สุขภาพจิต, ชุมชน, เด็กปฐมวัย, เด็ก, จดหมายข่าวสารสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ถนนสายสุขภาพจิตสู่ชุมชน, mental health, community, child

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004099

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต