เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาพฤติกรรมทางสังคม เชาวน์ปัญญาของเด็ก และเยาวชนสถานแรกรับในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนภาคเหนือ

 

ผู้วิจัย/Authors: สมัย ศิริทองถาวร

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาพฤติกรรมทางสังคม เชาวน์ปัญญาของเด็ก และเยาวชนสถานแรกรับในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนภาคเหนือ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจปัญหาพฤติกรรมทางสังคม เชาวน์ปัญญา และลักษณะคดีที่กระทำผิดของเด็กและเยาวชน ที่เข้ามาอยู่ในสถานแรกรับของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในภาคเหนือซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ วิธีการ ศึกษาเด็กและเยาชนที่เข้ามาอยู่ในสถานแรกรับทุกคนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2540 (จำนวน 208 คน) โดยใช้แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก (Thai Youth Checklist (TYC)) ชุดสำหรับครู ซึ่งการกรอกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กกระทำโดยครูผู้ปกครองเด็ก และใช้แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Standard Progressive Matrices Set A-E (SPM) เพื่อประเมินเชาวน์ปัญญาของเด็กโดยนักจิตวิทยา ผลที่ได้ เด็กและเยาวชนดังกล่าวเป็นชายมากกว่าหญิง ส่วนใหญ่อายุ 14-18 ปี บิดามารดาส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกร มีการกระทำผิดด้าน พรบ. ยาเสพติดมากที่สุด รองลงมาเป็นคดีลักทรัพย์ ระดับเชาวน์ปัญญาส่วนใหญ่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 48.6) และฉลาด (ร้อยละ 20.2) ลักษณะปัญหาทางสังคมส่วนใหญ่มีอาการ withdrawn และ anxious/depressed พบว่ามีความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเชาวน์ปัญญากับพฤติกรรมทางสังคมเฉพาะกลุ่ม other problem (CBCL) เท่านั้นส่วนความสัมพันธ์ระหว่างระดับเชาวน์ปัญญาลักษณะคดีและพฤติกรรมทางสังคมกับลักษณะคดีไม่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุปและข้อเสนอแนะ การศึกษานี้บ่งชี้ว่าไม่สามารถทำนายลักษณะการกระทำความผิดโดยอาศัยระดับเชาวน์ปัญญา และพฤติกรรมทางสังคมที่แสดงออก แต่ก็พบผู้กระทำผิดส่วนใหญ่มีระดับเชาวน์ปัญญาปานกลางและฉลาด ซึ่งสะท้อนภาพปัญหาทางสังคม และสังคมควรหันมาสนใจ เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไข ที่เหมาะสมต่อไป
free abortion pill read when to get abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
women looking to cheat link when a husband cheats
cheats read infidelity in marriage
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable

Keywords: พฤติกรรม, เชาวน์ปัญญา, เด็ก, เยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, จิตวิทยา, ปัญหาสุขภาพจิต, mental health problem, intelligence, child, adolescent, behavior, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004096

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต