เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาสภาวะโรคฟันผุในเด็กพิการที่มารับบริการ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ

 

ผู้วิจัย/Authors: นงลักษณ์ พงศ์ทวีบุญ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาสภาวะโรคฟันผุในเด็กพิการที่มารับบริการ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

ภาวะปัญญาอ่อน เป็นกลุ่มอาการของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความผิดปกติของสติปัญญาและปรับตัวในสังคม ก่อให้เกิดปัญหาการดำรงชีวิต สุขภาพจิต สุขภาพกาย อนามัยในช่องปากที่ดีของเด็กเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้สุขภาพกายที่ดี สภาวะโรคฟันผุและความจำเป็นในการรักษาเป็นสภาวะหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงอนามัยในช่องปากได้ ในประเทศไทยการศึกษาสภาวะโรคฟันผุในเด็กด้อยโอกาศที่มีการตีพิมพ์แล้วมีค่อนข้างน้อย ได้แก่ Dental Caries Status in Handicapped Children พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการศึกษาในกลุ่มเด็กด้อยโอกาสที่มีพยาธิสภาพหูหนวกและตาบอด สำหรับเด็กที่มารับบริการที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ เป็นกลุ่มเด็กที่มีพยาธิสภาพทางระดับสติปัญญา และอาจมีพยาธิสภาพร่างกายร่วมด้วย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับพรรณนาสภาวะโรคฟันผุและความจำเป็นในการรักษาทางทันตกรรมในเด็กพิการที่มารับบริการ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ วิธีการ โดยทำการตรวจช่องปากเด็กที่มารับบริการทันตกรรม ในช่วงเดือนตุลาคม 2540-มกราคม 2541 จำนวน 44 ราย ผลที่ได้ พบว่าอัตราชุกของผู้มีสภาวะฟันผุในกลุ่มที่ทำการศึกษามีค่าเท่ากับร้อยละ 75 ในกลุ่มอายุ >=3 ปี -< 6 ปี ค่า DMFT เท่ากับ 6.29 ซี่ต่อคน ในกลุ่มอายุ >= 6 ปี -< = 12 ปี ค่า DMFT เท่ากับ 1.65 ซี่ต่อคน (ค่าเฉลี่ยจำนวนซี่ฟันถาวรเท่ากับ 8.74 ซี่ต่อคน) งานบริการทันตกรรมอุดฟัน 1 ด้านในฟันน้ำนม และเคลือบร่องฟันในฟันถาวรเป็นงานบริการทันตกรรมที่จำเป็นอันดับแรกสำหรับเด็กกลุ่มที่ทำการศึกษา
unfaithful spouse cheat husband
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: โรคฟันผุ, เด็กพิการ, ภาวะปัญญาอ่อน, ปัญญาอ่อน, MR, mental retardation, dental

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004095

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต