เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: สมพิศ จำปาเงิน

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด รวมทั้งพฤติกรรมการเผชิญความเครียดและวิธีการแก้ไขหรือลดปัญหาความเครียดของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุพรรบุรี วิธีการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 575 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป (2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานและ (3) แบบมาตรวัดความคิดเห็นด้านสุขภาพ (Health Opinion Survey Scale หรือ HOS) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบ ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 2 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และ F-test ผลที่ได้ ระดับความเครียดของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 83.4 ระดับค่อนข้างสูง ร้อยละ 14.5 และระดับสูงมากร้อยละ 2.1 กลุ่มที่มีระดับความเครียดสูงจะเป็นกลุ่มที่มีอายุ 30 ปีลงมา มีการศึกษาระดับอนุปริญาหรือเทียบเท่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งงานประจำและงานเฉพาะกิจ และกลุ่มที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 5,000 บาท ระดับความเครียดมีความสัมพันธ์กับตัวแปรด้านรายได้ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความพึงพอใจในงานและความสอดคล้องระหว่างงานกับความรู้ความสามารถ ความเพียงพอของรายได้และสวัสดิการ และระบบบริหารงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความเครียดได้คือความเพียงพอของรายได้และสวัสดิการ สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 8.0 แนวทางในการปรับตัวเมื่อเผชิญความเครียดพบว่า มักใช้วิธีเลี่ยงถอยหนี ส่วนวิธีแก้ไขหรือลดปัญหาความเครียดนั้น มักใช้การปรับอารมณ์ทำให้สบาย หาสาเหตุแล้วแก้ที่สาเหตุที่เป็นส่วนใหญ่ สรุปได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับปกติ ส่วนที่มีความเครียดสูงนั้นอยู่ในกลุ่มอายุน้อย การศึกษาปานกลาง รายได้ต่ำ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหลายอย่าง วิธีลดความเครียดน่าจะนำหลักและวิธีการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมมาใช้ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ด้านความเพียงพอของรายได้และสวัสดิการ ควรพิจารณาเรื่องการเพิ่มสวัสดิการ เพื่อลดภาระรายจ่ายลง และในการวินิจฉัยครั้งต่อไป ควรศึกษาในปัจจัยอื่น เช่น สังคม ครอบครัว เป็นต้น และขยายพื้นที่การศึกษาให้กว้างขึ้น
why men have affairs website married men who cheat with men
read go married and want to cheat
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
spy phone free download spyware mobile texting spyware
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
horny sex stories read reading sex stories
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ความเครียด, พฤติกรรมการเผชิญความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, stress, coping behavior, mental health, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลบางปลาม้า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004091

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต