เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียด การสนับสนุนทางสังคมและภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: อินทิรา ปัทมินทร

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียด การสนับสนุนทางสังคมและภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่องของความเครียด การสนับสนุนทางสังคมและภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของเมืองซีดนีย์ ประเทศออสเตรเลียโดยมีสมมติฐานว่านักเรียนไทยที่มีความเครียดน้อยกว่าและมีความพึงพอใจในการสนับสนุนทางสังคมมากกว่าจะมีภาวะสุขภาพจิตดีกว่านักเรียนไทยที่มีความเครียดมากกว่าและมีความพึงพอใจในการสนับสนุนทางสังคมน้อยกว่า วิธีการ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามคือนักเรียนไทยที่เป็นสมาชิกของชมรมนักเรียนไทย ของมหาวิทยาลัยแห่งนั้น จำนวน 48 คนและแบบสอบถามที่ใช้คือ Daily Hassles Scale, Ways of Coping Questionnaire, Social Support Survey และ General Health Questionnaire (GHQ-28) แบบสอบถามถูกจัดส่งให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ และได้รับกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ จำนวน 36 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75 ของทั้งหมด การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ผลที่ได้ ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุของความเครียดที่สำคัญของนักเรียนไทย คือ เรื่องของความกดดันด้านเวลา และความวิตกกังวลถึงอนาคตส่วนเรื่องของความคิดถึงบ้านและปัญหาการใช้ภาษาอักฤษก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เครียด แต่ไม่ใช่สาเหตุสำคัญในระดับต้น ๆ นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างความเครียดและภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนไทย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามพบว่าความพึงพอใจในการสนับสนุนทางสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนไทย แต่ขนาดเครือข่ายทางสังคมของนักเรียนไทยกลับมีความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อภาวะสุขภาพจิต นั่นคือนักเรียนไทยที่มีจำนวนเครือข่ายทางสังคมมากกว่าจะมีภาวะสุขภาพจิตแย่กว่าผู้ที่มีเครือข่ายทางสังคมน้อยกว่า ซึ่งตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คำอธิบายที่พอจะเป็นไปได้สำหรับความสัมพันธ์ในเชิงลบนี้ ได้แก่สาเหตุจากปัญหาสุขภาพจิตส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิม การเรียกร้องจากสังคม พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่นของบุคคล ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล และลักษณะของการสนับสนุนทางสังคมที่ได้รับในออสเตรเลีย
read go married and want to cheat
free abortion pill open when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
spy phone free download android spy apps free texting spyware
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
why do husband cheat link when married men cheat
how to catch a cheat open married men having affairs
married looking to cheat open how can people cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: ความเครียด, ภาวะสุขภาพจิต, นักเรียนไทย ซีดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย, stress, mental health, Sydney Australia

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004089

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต