เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความรู้เรื่องสุขภาพจิตและการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: ปรีดา เบื่อน้อย

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความรู้เรื่องสุขภาพจิตและการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาถึงความรู้เรื่องสุขภาพจิต และการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. ศึกษาถึงแหล่งหรือสื่อที่ประชาชนได้รับความรู้เรื่องสุขภาพจิตทั้งในเขตเมืองและในเขตชนบท 3. ศึกษาเปรียบเทียบความรู้เรื่องสุขภาพจิต และการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิต โดยจำแนกตามตัวแปรด้านเขตที่อยู่อาศัย อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส ฐานะเศรษฐกิจ บทบาทในครอบครัว วิธีการ ตัวอย่างประชากรคือ ประชากรชาย หญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี กลุ่มตัวอย่างได้จาก 4 อำเภอ คือ เขตเหนือ อำเภอพุนพิน เขตใต้ อำเภอพระแสง เขตตะวันออก อำเภอกาญจนดิษฐ์ และเขตตะวันตก อำเภอคีรีรัฐนิคม ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 รายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน และทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีของ คูเดอร์ริชาร์ดสัน ได้ค่าความเชื่อมั่นในหมวดความรู้เท่ากับ 0.86 และหมวดการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตเท่ากับ 0.9 ผลที่ได 1. ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความรู้เรื่องสุขภาพจิตและมีการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตในระดับสง 2. ประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบท มีความรู้เรื่องสุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน 3. ประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบท มีการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประชาชนในเขตเมืองมีคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติสูงกว่าประชาชนในเขตชนบท 4. ประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบท ได้รับความรู้สุขภาพจิตจากแหล่งหรือสื่อไม่แตกต่างกันในอันดับแรก คือ วิทยุโทรทัศน์-วีดีโอแต่แตกต่างกันในอันดับรองลงไปทุก ๆ ชนิดของสื่อ 5. ประชาชนที่มีเพศ การศึกษา อาชีพ ฐานะเศรษฐกิจ แตกต่างกัน มีความรู้สุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีอายุ สถานภาพสมรส บทบาทในครอบครัว แตกต่างกันมีความรู้สุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน 6. ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา แตกต่างกัน มีการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อาชีพ สถานภาพสมรส ฐานะเศรษฐกิจ บทบาทในครอบครัวแตกต่างกัน มีการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน
click here cheat on husband what is infidelity
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: สุขภาพจิต, ความรู้, เอดส์, ปัญหาสุขภาพจิต, aids, mental health problem,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004088

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต