เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดกับระดับการเสริมสร้างอำนาจในงานของครูประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: สิริกุล จุลคีรี

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดกับระดับการเสริมสร้างอำนาจในงานของครูประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อหาระดับความเครียด และระดับการเสริมสร้างอำนาจในงานของครู และหาความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ตัวแปร วิธีการ วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถาม ใช้เวลาเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10-24 มีนาคม 2541 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% ที่ระดับ ความคลาดเคลื่อน 7% ได้กลุ่มตัวอย่าง 184 คน จากทั้งหมด 7 โรงเรียนในอำเภอเมืองนนทบุรี ผลที่ได้ พบว่าครูส่วนใหญ่มีความเครียดในการทำงานอยู่ในระดับต่ำถึงเกณฑ์ปกติร้อยละ 61.40 ความเครียดไม่มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของครู ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง (r=0.0404) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องวิธีแก้ไขความเครียดจากการทำงานโดยพักผ่อนให้มาก ใช้หลักทางพุทธศาสนา มองโลกในแง่ดี และทำจิตให้ว่าง จากการวิจัยเห็นได้ว่า แม้ครูจะมีความเครียดจากงานแต่ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวได้ ขณะเดียวกันการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของครูอยู่ในระดับสูงเป็นได้ว่าน่าจะเกี่ยวกับระดับความเครียด
married affairs sites online why do wifes cheat
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
how to catch a cheat open married men having affairs
married men affairs go reasons why husbands cheat
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ครู, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004087

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต