เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสิทธิผลของสื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนต่อพฤติกรรมหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

 

ผู้วิจัย/Authors: รุจา เล้าสกุล, รวมพร สเลลานนท์, ศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์, เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิผลของสื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนต่อพฤติกรรมหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสื่อว่ามีผลต่อการรับรู้ข่าวสารในกลุ่มหญิง วัยเจริญพันธุ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพียงใด 2. เพื่อจัดสื่อกิจกรรมเชิงรุกเข้าไปยังโรงงานอุตสาหกรรมเคมี เป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมมีผลต่อพฤติกรรมหญิงวัยเจริญพันธุ์อย่างไร 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่อเผยแพร่แต่ละประเภท 4. เพื่อนำผลวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อและรูปแบบการนำเสนอที่ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน วิธีการ ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 4 แห่ง เป็นสถานประกอบการที่ทดลองใช้เครื่องมือและวิธีการวิจัย 1 แห่ง ส่วนอีก 3 โรงงานเป็นสถานที่ปฏิบัติการวิจัยจริง ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 150 คน เป็นผู้ที่ได้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามก่อนและหลังการได้รับสื่อ ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูล 3 ขั้นตอน คือ 1. สอบถามพฤติกรรมก่อนรับสื่อกิจกรรม 2. จัดสื่อกิจกรรมโดยให้ความรู้ด้วยโปสเตอร์ติดบอร์ด ให้หนังสือและเทปความรู้ภาวะปัญญาอ่อน เสียงตามสายพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ 3. ทดสอบพฤติกรรมหลังรับสื่อกิจกรรม ผลที่ได้ 1. หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารความรู้ภาวะปัญญาอ่อนผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด 2. พฤติกรรมหญิงวัยเจริญพันธุ์จากการทดสอบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติก่อนและหลังการได้รับสื่อกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. พฤติกรรมหญิงวัยเจริญพันธุ์จากการสังเกตการณ์ หลังได้รับสื่อกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางป้องกันตนเองเพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มการใช้อุปกรณ์ป้องกัน รับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนช่วงเที่ยงนอกอาคารทำงาน 4. ปัจจัยด้านอายุ สภาพสมรส การศึกษา และการมีบุตร ไม่มีผลต่อทัศนคติและการปฏิบัติตนของหญิงวัยเจริญพันธุ์แต่ปัจจัยด้านการศึกษามีผลต่อความรู้ภาวะปัญญาอ่อนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 5. สื่อที่มีประสิทธิผลในการเผยแพร่มากที่สุด คือ การจัดบอร์ดโปสเตอร์เผยแพร่ร้อยละ 66 รองลงมาคือคู่มือสำหรับประชาชนเรื่องภาวะปัญญาอ่อนร้อยละ 56 ส่วนเทปความรู้ได้ผลน้อยที่สุด 6. หญิงวัยเจริญพันธ์กลุ่มตัวอย่าง พึงพอใจสื่อบุคคลที่แสดงความห่วงใย ให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์ สรุปและข้อเสนอแนะ 1. การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อควรทำในรูปแบบการสื่อสาร 2 ทาง ให้โอกาสผู้ชม ผู้ฟัง ผู้อ่าน ได้มีส่วนร่วมถามปัญหา แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ 2. การจัดสื่อกิจกรรมในเชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนให้หน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ใกล้สถานประกอบการได้ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3. การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน ควรผ่านสื่อที่เป็นต้นแบบพฤติกรรมที่ให้ข้อมูลได้กระจ่างชัดเจน เช่น รายการโทรทัศน์ วิทยุ ควรมีผังรายการที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า สามารถติดตามชมข่าวสารได้ตลอด 4. ควรเพิ่มจัดสื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อน โดยเป็นกิจกรรมเชิงรุกไปยังหญิงเจริญพันธุ์กลุ่มอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาร่วมไปกับงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก งานอาชีวอนามัย โภชนาการ และสุขภาพจิตครอบครัว เป็นต้น
website why people cheat in marriage wife cheaters
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: industry, mental retardation, MR, ปัญญาอ่อน, ภาวะปัญญาอ่อน, แรงงาน, โรคปัญญาอ่อน, สตรี, สุขศึกษา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004085

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต