เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตของผู้บริหารหญิงกับความรับผิดชอบต่อครอบครัว

 

ผู้วิจัย/Authors: จรรยา เศรษฐบุตร

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของผู้บริหารหญิงกับความรับผิดชอบต่อครอบครัว

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่า การแบกภาระรับผิดชอบทั้งจากหน้าที่การงานนอกบ้านและความรับผิดชอบต่อครอบครัวหรืองานในบ้านมีผลต่อสุขภาพจิตของผู้หญิงไทย โดยเฉพาะผู้หญิงที่ทำงานในระดับบริหารหรือไม่ วิธีการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารหญิงระดับกลางที่ทำงานไปหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,063 ราย ผู้บริหารหญิงเหล่านี้แต่งงานแล้ว และมีบุตรคนสุดท้องอายุไม่เกิน 18 ปี ผลจากการวิจัย ระดับสุขภาพจิตของผู้บริหารหญิงโดยใช้ตัวชี้วัดสุขภาพจิต 10 ประการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 13.8 มีสุขภาพจิตในระดับไม่ดี ขณะที่ร้อยละ 15.6 มีสุขภาพจิตในระดับดีกล่าวโดยรวม พบว่า สุขภาพจิตของผู้บริหารหญิงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.6) อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแยกตามหน่วยงานในกลุ่มที่มีสุขภาพจิตในระดับไม่ดี จะพบว่า ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานราชการจะมีสัดส่วนสูงกว่าผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 17.6 ต่อร้อยละ 12.9 และร้อยละ 10.4 ตามลำดับ) อาการทางจิตที่เกิดขึ้นบ่อยหรือค่อนข้างบ่อยที่เกิดแก่ผู้บริหารหญิงทั้ง 3 กลุ่ม คือ อาการหงุดหงิด อารมณ์ฉุนเฉียว เกิดประมาณร้อยละ 80 รองลงมาคืออาการเบื่ออาหารร้อยละ 61.3 และนอนไม่ค่อยหลับร้อยละ 39.8 ในด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว พบว่าเพียงร้อยละ 18 ของครอบครัวผู้บริหารหญิงที่มีคนรับใช้ช่วยงานบ้าน แม้ว่าสามีและบุตรจะมีส่วนช่วยงานบ้านบ้างก็ตาม แต่ร้อยละ 45 ตอบว่าต้องทำงานบ้านเองเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาที่ผู้บริหารหญิงเผชิญอยู่ในปัจจุบัน (ก่อนยุควิกฤตเศรษฐกิจ) ตามลำดับความสำคัญ คือ ปัญหาที่เกี่ยวกับบุตร (ร้อยละ 30.5) รองลงมาเป็นปัญหาเศรษฐกิจ (ร้อยละ 25.8) และปัญหาสุขภาพ (ร้อยละ 30.4) ส่วนปัญหาเกี่ยวกับสามีมีเพียงร้อยละ 9.9 ด้วยเหตุนี้เมื่อศึกษาถึงความมั่นคงในชีวิตสมรสโดยให้ผู้บริหารหญิงประเมินความสุขในชีวิตครอบครัวพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 85.3 ผู้ที่เคยมีปากเสียงกับสามีเป็นครั้งคราวมีประมาณร้อยละ 38.8 ส่วนผู้ที่คิดอยากกลับไปเป็นโสดอีกมีจำนวนไม่มากนักคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของผู้มีสถานภาพสมรสและยังอยู่กินกับสามี
husbands who cheat click why wifes cheat
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
cheaters women who love to cheat all women cheat
dating for married women who love to cheat meet to cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: สุขภาพจิต, ผู้บริหารหญิง, ครอบครัว, mental health, female, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 201410004084

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต