เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะเครียดกลไกการรับมือกับความเครียดและความคิดอยากฆ่าตัวตายของคนไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ

 

ผู้วิจัย/Authors: ธนู ชาติธนานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะเครียดกลไกการรับมือกับความเครียดและความคิดอยากฆ่าตัวตายของคนไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาระดับความเครียดและรูปแบบของกลไกที่ใช้ เพื่อรับมือกับความเครียด รวมถึงความคิดอยากฆ่าตัวตายของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ วิธีการ ได้ทำการสำรวจในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2541 จากทั้งหมด 28 จังหวัด ใน 12 เขตทางสาธารณสุข ยกเว้นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ไม่ได้ศึกษาในครั้งนี้ ผลที่ได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 7,462 คนเป็นชาย 33.8% เป็นหญิง 62.2% อายุ 16 - 87 ปี (เฉลี่ย 38.3ปี) ส่วนใหญ่ (77.1%) แต่งงานแล้ว มีบุตร 2 คน (28.7%) วุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกินชั้นประถมปีที่ 6 (71.9%) อาชีพหลักส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร (52.3%) มีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน (69.15) กลุ่มตัวอย่าง 24.6% มีสถานภาพทางการเงินไม่พอกินพอใช้จนต้องอาศัยหรือกู้ยืมจากคนอื่น แต่ความพันธ์ภายในครอบครัว 68.7% ยังรักใคร่กันดี กลุ่มตัวอย่างจำนวน 84.4% ได้รับผลกระทบเนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนี้ 84.4% เป็นผลกระทบทางด้านการเงินมีสาเหตุใหญ่ ๆ มาจากรายได้ไม่พอกับรายจ่าย (57.8%) รองลงมาคือ เครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น (56.2%) และสาเหตุจากรายได้ลดลง (33.9%) ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตที่พวกเขาได้รับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ต้องทำงานหนักมากขึ้น (48.7%) ชีวิตความเป็นอยู่ขัดสนมากขึ้น (46.3%) และต้องกู้ยืมหรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมากขึ้น (40.6%) แผนการ 3 อันดับแรกที่พวกเขานำมาใช้ เมื่อเกิดปัญหาทางการเงินได้แก่ 1) ลดการใช้จ่ายและ ประหยัดให้มากที่สุด (62.7%) 2) หางานทำให้มากขึ้น (34.3%) 3) ยืมหรือกู้เงินจากบุคคลอื่น (18.9%) 7.5%ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ซึ่งแต่ละจังหวัด เขต และภาคมีอัตราการคิดฆ่าตัวตายต่างกัน โดยจังหวัดที่มีคนคิดอยากฆ่าตัวตายสูงสุด คือ พิจิตร (14.1%) เขตที่มีอัตราการคิดอยากฆ่าตัวตายสูงสุด คือ เขต 9 (11.3%) และภาคที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายสูงสุด คือ ภาคเหนือ (9.9%) ต่ำสุดคือภาคใต้ (3.9%) ผลจากการสำรวจความเครียดพบว่า ความเครียดของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับที่จะเกิดอันตรายได้หากปล่อยให้เป็นติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 38.3% โดยแต่ละจังหวัด เขต และภาคมีความเครียดแตกต่างกัน จังหวัดที่เครียดในระดับสูงมากที่สุด คือ จังหวัดพะเยา (56.8%) เขตที่มีความเครียดสูงสุด คือเขต 2(52.3%) และภาคกลางเป็น ภาคที่มีความเครียดสูงสุด (46.3%) ภาคที่มีความเครียดต่ำสุดคือภาคใต้ (18.7%) สาเหตุที่ทำให้เครียด 4 อันดับแรก คือ เงินไม่พอใช้จ่าย (22.3%) มีอาการปวดหัวจากความตึงเครียด (13.9%) รู้สึกเป็นกังวลกับความเครียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้กลไกหลาย ๆ อย่างร่วมกัน ที่นิยมใช้มากที่สุดสามอันดับแรก คือ แบบใช้ความคิด และการมองในแง่บวก (52.3%) แบบพี่งตนเอง (51.2%) และแบบเผชิญหน้ากับปัญหา (42.8%) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความเครียดในระดับสูงถึงรุนแรง คือ รายได้ต่ำ เพศหญิง การมีภาระต้องรับผิดชอบต่อคนอื่น การศึกษาระดับต่ำ อาชีพเกษตรกรหรือประมง การมีปัญหาด้านการเงิน การได้รับผลกระทบเนื่องจากภาวะวิกฤต และคนที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความคิดฆ่าตัวตายสูง คือ เพศหญิง สถานภาพสมรสที่แต่งงานแล้วแต่อาศัยแยกกัน คนที่มีรายได้ต่ำ สถานะทางการเงินที่ไม่พอกินพอใช้จนต้องกู้ยืม และคนที่ตกงาน (P<0.05) กลวิธีรับมือกับความเครียดที่พบว่าใช้บ่อยแล้วมีความสัมพันธ์กับความเครียดในระดับสูงถึงรุนแรง คือ กลไกแบบจัดการที่อารมณ์ แบบคิดและมองในแง่ร้าย แบบหลีกเลี่ยงปัญหา และแบบเบี่ยงเบนและบรรเทาอารมณ์ ในคนที่ใช้กลไกแบบเผชิญกับปัญหาบ่อย ๆ พบว่าจะมีระดับความเครียดต่ำ (P<0.05) สำหรับการมีความคิดอยากฆ่าตัวตายนั้น พบได้มากในคนที่นิยมใช้กลไกการรับมือกับความเครียดแบบจัดการที่อารมณ์ แบบหลีกเลี่ยงปัญหา และแบบคิดและมองในแง่ร้าย สรุปและข้อเสนอแนะ ผลจากการศึกษาครั้งนี้เห็นได้ว่าประชาชน 1 ใน 3 มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่ในระดับที่จะก่ออันตรายในภายหลังได้หากปล่อยให้เกิดขึ้นเป็นเวลานาน และสมมติฐานที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้คือ แนวทางในการที่จะลดความเครียดและอัตราการคิดฆ่าตัวตายให้น้อยลง ควรจะลดการใช้กลไกแบบจัดการที่อารมณ์ แบบคิดและมองในแง่ร้าย แบบหลีกเลี่ยงปัญหา หรือแบบเบี่ยงเบนและบรรเทาอารมณ์ให้น้อยลง แต่ควรจะเน้นไปใช้รูปแบบการรับมือกับความเครียดแบบเผชิญกับปัญหาให้มากขึ้น และการที่จะนำกลไกรับมือกับความเครียดแต่ละแบบมาใช้อาจจะต้องมีการคัดเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละบุคลิกภาพของแต่ละคน ทั้งในอนาคตควรจะศึกษาเปรียบเทียบผลจากการใช้กลไกรับมือกับความเครียดแต่ละแบบ เพื่อดูว่าแบบไหนจะเหมาะสมกับการนำมาใช้และให้ผลตามที่ต้องการมากที่สุด
website open i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill website the morning after pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
why do husband cheat link when married men cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
cheaters link all women cheat
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ภาวะเครียด, community, psychiatry, stress, suicide, การฆ่าตัวตาย, ความเครียด, เครียด, ฆ่าตัวตาย, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004082

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต