เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การจัดกลุ่มให้การปรึกษาสตรีที่มีปัญหาชีวิตสมรส เปรียบเทียบสุขภาพจิตก่อนและหลังการเข้ากลุ่ม

 

ผู้วิจัย/Authors: รจนา กุลรัตน์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การจัดกลุ่มให้การปรึกษาสตรีที่มีปัญหาชีวิตสมรส เปรียบเทียบสุขภาพจิตก่อนและหลังการเข้ากลุ่ม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยเหลือสตรีมาเข้ากลุ่มให้ได้ระบายความทุกข์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกันและกัน 2. เพื่อให้ความรู้ ให้กำลังใจ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 3. เพื่อเปรียบเทียบสุขภาพจิตก่อนและหลังการเข้ากลุ่ม 4. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหารูปแบบการช่วยเหลือสตรีที่มีปัญหาชีวิตสมรสต่อไป วิธีการ กลุ่มประชากรที่ทำการวิจัยเป็นกลุ่มสตรีที่มีปัญหาชีวิตสมรส กรณีคู่สมรสนอกใจ จำนวน 34 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มี 2 ส่วน เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง และแบบสอบถามภาวะสุขภาพทั่วไป (The General Health Questionnaire หรือ GHQ ของ David Goldberg (1972) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลที่ได้ ผลการวิจัยเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้ากลุ่ม ปรากฎว่า หลังการเข้ากลุ่ม ผู้เข้ากลุ่มมีความแน่ใจว่ากลุ่มช่วยได้ มีจำนวนมากขึ้น และไม่รู้สึกอายที่จะพูดเรื่องส่วนตัวให้คนในกลุ่มฟัง ได้รับความรู้และมีความรู้สึกสบายใจมากขึ้น มีกำลังใจที่จะอยู่กับคู่สมรสต่อไป และได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น ด้านชีวิตสมรสของผู้เข้ากลุ่ม เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้ากลุ่ม จากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง พบว่า หลังเข้ากลุ่มสตรีที่มีปัญหาชีวิตสมรสมีสุขภาพจิตดีขึ้นกว่าก่อนเข้ากลุ่ม และพบว่าผู้ที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาสุขภาพจิตลดจำนวนลงจาก 12 ราย เหลือ 1-2 ราย ส่วนผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตลดจำนวนลงจาก 3 รายเป็นไม่มีเลย นอกจากนี้ผู้เข้ากลุ่มได้เขียนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดกลุ่มผลของการมาเข้ากลุ่มที่พวกเขาได้รับ และข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานในอนาคต ข้อคิดเห็นต่อการจัดกลุ่มพบว่า ผู้เข้ากลุ่มมีความพอใจต่อสถานที่ บรรยากาศของกลุ่ม และความน่าไว้วางใจของวิทยากร ผลของกลุ่ม ผู้เข้ากลุ่มเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ทำให้ได้ระบายความทุกข์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ ช่วยให้มีกำลังใจ มั่นใจในการเผชิญปัญหา ช่วยลดทิฐิ อคติที่มีต่อคู่สมรส รู้จักวิเคราะห์ตนเอง และปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยให้มีแนวคิดในการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นอยู่และมีสุขภาพจิตดีขึ้น สำหรับการดำเนินงานในอนาคต ผู้เข้ากลุ่มเห็นว่าควรดำเนินงานโครงการนี้ให้ต่อเนื่องต่อไป โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ควรจัดให้สมาชิกกลุ่มได้พบกันอีกเป็นครั้งคราวควรทำสื่อประกอบการเข้ากลุ่ม เช่น เทป หรือเอกสารประกอบ เพื่อช่วยในการเรียนรู้ รวมทั้งควรจัดกลุ่มสำหรับผู้ที่เตรียมตัวมีคู่ครองด้วย ข้อเสนอแนะ คณะผู้วิจัยเองคิดว่าควรจะพัฒนารูปแบบ การให้การปรึกษาแบบกลุ่มและขยายผลต่อไป อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจงานวิจัยด้านนี้ว่าควรศึกษาในกลุ่มบุรุษที่ถูกนอกใจ และควรศึกษาในกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้นในการจัดกลุ่มแต่ละครั้ง รวมทั้งควรศึกษาวิธีการช่วยเหลือคู่สมรสในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to catch a cheat open married men having affairs
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: การปรึกษา, กลุ่มให้การปรึกษา, สุขภาพจิต, ปัญหาชีวิตสมรส, group counseling, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004081

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต