เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์โดยบุคลากรสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: หวาน ศรีเรือนทอง และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์โดยบุคลากรสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแนวทางประกอบการทำกิจกรรมรวมกลุ่มสำหรับภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องโรคเอดส์ในชุมชน 2. เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน สามารถใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพึ่งตนเองได้ วิธีการ 1. หลักการระดมพลังสร้างสรรค์ A-I-C (The A-I-C Model) หรือกระบวนการประชุมที่ระดัมพลังเพื่อแก้ไขปัญหาและแนวทางในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ คือ การประชุมที่มีวิธีการและขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจทั้งสภาพปัญหา ข้อจำกัด ความต้องการ และศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นกระบวนการประชุมที่ระดมพลังสมองเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 2. หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียน ผู้อบรม โดยวิทยากรช่วยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยให้เกิดการสร้างความรู้ มากกว่าการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรสู่ผู้เรียน คู่มือดังกล่าว ได้นำไปทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดประชุมทำกิจกรรม สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน 18 คน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพวัดบ้านเป้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่รู้สึกพอใจที่ได้พบปะกับผู้ติดเชื้อด้วยกัน มีกำลังใจมากขึ้น มีความมั่นใจที่จะใช้ชีวิตของตนให้อยู่กับสถานการณ์ที่เป็นจริงได้ และหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมผู้ติดเชื้อเอดส์ได้มีการติดต่อพบปะกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนในครั้งที่สองจัดประชุมหลังจากทีได้มีการปรับปรุงคู่มือและรูปแบบกิจกรรม โดยจัดประชุมแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 18 คน ที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จากการประชุมผู้ติดเชื้อมีแผนในการดูแลตนเองและกลุ่มเพื่อน ทั้งทางด้านกาย-ใจ-สังคม รวมทั้งรู้สึกว่าตนเองมีกำลังใจมากขึ้น นอกจากนี้ผู้จัดทำได้จัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้คู่มือการจัดกิจกรรม เพื่อการจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยบุคลากรทางสาธารณสุข” โดยจัดใน 3 จังหวัดของเขต 7 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 3 จังหวัดให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งการฝึกการทำกิจกรรมตามคู่มือ และช่วยประเมินแผนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในคู่มือเล่มนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ประเมินว่าคู่มือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเห็นว่าคู่มือเล่มนี้สามารถประยุกต์ใช้ในปัญหาสาธารณสุขอื่น ๆ ได้ด้วย
My wife cheated on me click here all wives cheat
website read here how often do women cheat on their husbands
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is in the abortion pill website the morning after pill
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
abortion personal stories site suction abortion
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: AIDS, community, family, group, psychiatry, psychology, social, กลุ่ม, ครอบครัว, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, โรคเอดส์, สังคม, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004080

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต