เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมสามีทำร้ายร่างกายภรรยาในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ผู้วิจัย/Authors: จรุง เมืองชนะ, เสงี่ยม วงศ์สวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมสามีทำร้ายร่างกายภรรยาในจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์เพื่อทราบความชุก รูปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรม สามีทำร้ายร่างกายภรรยากับปัจจัยบางประการ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการควบคุมป้องกันพฤติกรรมนี้อย่างเหมาะสมต่อไป วิธีการ เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง สุ่มตัวอย่างแบบ two-stage cluster sampling หน่วยสำรวจชั้นที่หนึ่งคือหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช เลือกมา 30 หมู่บ้านด้วยวิธี systematic random sampling หน่วยสำรวจชั้นที่สองคือหญิงอายุไม่เกิน 44 ปี ที่แต่งงานมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีและยังอยู่กันกับสามี สุ่มมาหมู่บ้านละ 12 คน โดยใช้กรอบการสุ่มคือ MWRA ของแต่ละหมู่บ้านด้วยวิธี systematic random sampling ได้ประชากรตัวอย่างทั้งหมด 360 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2540 โดยใช้นิยาม พฤติกรรมสามีทำร้ายร่างกายภรรยา หมายถึงการที่สามีใช้กำลังทำร้ายร่างกายภรรยาตนโดยตั้งใจ เช่น ตบ เตะ ต่อย กระชาก ขว้างของใส่เป็นต้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม epiinfo v.6 และ ethnograph v.4 ใช้สถิติ chi-square กำหนดให้ =.05 ผลที่ได้ ประชากรตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 33ี ปีมีการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 78 มัธยมศึกษาร้อยละ 16 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 66 ค้าขาย ร้อยละ 12 รับจ้าง ร้อยละ 12 ภรรยาให้ประวัติว่าในช่วงที่อยู่กินกับสามีเคยถูกสามีทำร้ายร่างกายอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ครั้งร้อยละ 24.4 (95% CI = 19.6,29.3;dosign effect = 1.212) เกือบทั้งหมดเกิดในบ้าน (ร้อยละ 92) ไม่พบว่ามีการใช้อาวุธทำร้ายส่วนใหญ่เป็นการตบ เตะ ผลัก กระชาก ตี ขว้างของใส่ และต่อยร้อยละ 39,23,17,16,13 และ 9 ตามลำดับ การบาดเจ็บพบว่าไม่มีบาดแผล ร้อยละ 65 และช้ำบวมร้อยละ 28 การรักษาพบว่าไม่รักษาร้อยละ 75 ซื้อยาร้อยละ 10 และไปโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยร้อยละ 6 ภรรยาไม่ตอบโต้หรือนิ่งเฉยร้อยละ 62 ตอบโต้ด้วยความรุนแรง ร้อยละ 17 และพูดคุยปรับความเข้าใจร้อยละ 14 เหตุการณ์นำ ได้แก่ ความขัดแย้งในชีวิต ประจำวัน ติดสุรา ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว และติดพันหญิงอื่น คิดเป็นร้อยละ 40,24,13 และ 11 ตามลำดับ พบพฤติกรรมนี้ในทุกกลุ่มอายุคู่สมรส (15-49 ปี) และทุกระยะหลังการสมรส (0-19 ปี) และพบว่าปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างอายุของคู่สมรส อายุแรกสมรส ระดับการศึกษา และความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของสามีภรรยาไม่มีผลต่อความชุกของพฤติกรรมนี้ วิจารณ์ สังคมควรตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาสามีทำร้ายร่างกายภรรยาเพราะเป็นปัญหาที่พบบ่อยไม่ว่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือในสังคมไทยทั่วไป แต่ที่ไม่ประจักษ์เพราะเป็น “ภัยเงียบใต้หลังคาบ้าน” ควรดำเนินการเพื่อควบคุมป้องกันปัญหานี้ในคู่สมรสระหว่างอยู่กินทุกช่วงอายุสมรส ทุกกลุ่มอายุคู่สมรสและทุกระดับการศึกษา โดยเน้นผลกระทบทางจิตใจมากกว่าทางร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางปฏิบัติเมื่อเผชิญกับความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน การลดอบายมุข ผัวเดียวเมียเดียวและการสร้างฐานะของครองครัว
why most women cheat signs of infidelity
website link wife cheaters
My wife cheated on me click here all wives cheat
wife cheaters website open
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
cheats read infidelity in marriage
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult

Keywords: พฤติกรรม, พฤติกรรมสามีทำร้ายร่างกายภรรยา, พฤติกรรมรนแรง, พฤติกรรม, ก้าวร้าว, violence behavior, violent

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กองระบาดวิทยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004079

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต