เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบอาการผู้ป่วยก่อนและหลังการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชแบบโรงพยาบาลกลางวันด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

 

ผู้วิจัย/Authors: นรวีร์ พุ่มจันทร์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบอาการผู้ป่วยก่อนและหลังการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชแบบโรงพยาบาลกลางวันด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของอาการทางจิตผู้ป่วยก่อนและหลังใช้กิจกรรมการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชแบบโรงพยาบาลกลางวันด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2. ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของอาการทางจิตผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในผู้ป่วยโรงพยาบาลกลางวัน วิธีการ ศึกษาผู้ป่วยที่มารับบริการที่กลุ่มงานโรงพยาบาลกลางวัน โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาจำนวน 15 ราย โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและคู่มือวัดระบบอาการทางจิตซึ่งคัดแปลงจาก Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) ทำการวัดอาการทางจิตก่อนและหลังการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชแบบโรงพยาบาลกลางวันด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผลที่ได้ 1. ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการทางจิตลดลงหลังจากได้รับการฟื้นฟูแบบโรงพยาบาลกลางวันด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ุ้ 2. มีปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงอาการทางจิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3. ผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูแบบโรงพยาบาลกลางวันด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี และมีความรู้สึกชอบต่อกิจกรรมการฟื้นฟูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สรุปและข้อเสนอแนะ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการทางจิตลดลง มีความสนใจและร่วมมือ รวมทั้งมีความรู้สึกชอบต่อกิจกรรมฟื้นฟูแบบโรงพยาบาลกลางวันด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม น่าจะมีการนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยในหน่วยงานอื่นของกรมสุขภาพจิตที่ยังขาดแคลนบุคลากรในการให้บริการรักษาผู้ป่วยในรูปแบบของโรงพยาบาลกลางวัน และควรมีการขยายผลในการนำไปใช้ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งการประเมินผลเทคโนโลยีและโครงการในอนาคต
website link wife cheaters
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
My wife cheated on me click all wives cheat
what is in the abortion pill website the morning after pill
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
looking to cheat click my husband cheated on me

Keywords: BPRS, day care, day hospital, daycare, psychiatry, psychosis, psychotic, rehabilitation, schizophrenia, จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ฟื้นฟูสมรรถภาพ, โรคจิต, โรคจิตเภท, โรงพยาบาลกลางวัน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004078

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต