เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความต้องการบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน มุมมองของผู้ป่วย ผู้ดูแลและผู้ให้บริการ

 

ผู้วิจัย/Authors: จินตนา ยูนิพันธุ์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความต้องการบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน มุมมองของผู้ป่วย ผู้ดูแลและผู้ให้บริการ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพจิตของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน วิธีการ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากบุคคล 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มบุคลากร ได้แก่ บุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หมอพื้นบ้านและองค์กรเอกชน 2) กลุ่มผู้ดูแล ได้แก่ ญาติและครอบครัว และ 3) กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ผลที่ได้ 1. ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ในมุมมองของบุคลากร พบว่า ผู้ป่วยจิตเวชยังต้องการดูแลเรื่องการรับประทานอาหารและยา การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในมุมมองของผู้ดูแลผู้ป่วย พบว่า ญาติควรมีส่วนช่วยในเรื่องกิจวัตรประจำวัน ส่วนในมุมมองของผู้ป่วย พบว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องการมีที่เก็บของใช้ส่วนตัว ต้องการห้องนอนที่ไม่แออัด 2. ด้านการดูแลสุขภาพกายและจิต ในมุมมองของบุคลากร พบว่า ผู้ป่วยจิตเวชต้องการการดูแลอย่างมีมนุษยธรรม ต้องการให้ญาติดูและ พบว่า ผู้ป่วยและญาติยังมีความเชื่อและปฏิบัติตามการรักษาทางไสยศาสตร์ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่ค่อยรับประทานยาตามเวลา ไม่มาตรงตามนัด อยากให้มีบริการยาทางไปรษณีย์ ในมุมมองของผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยต้องการให้มีการอธิบาย และให้ความมั่นใจเมื่อต้องการรับการักษาด้วยไฟฟ้า อยากให้จัดส่งยาไปให้ที่บ้าน 3. ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมและในชุมชน ในมุมมองของบุคลากร พบว่า ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือจากญาติเรื่องการปรับตัวในสังคม ต้องการให้ญาติเข้าใจ เห็นใจ และให้กำลังใจอยากให้ชุมชนยอมรับ ให้โอกาสผู้ป่วยได้มีงานทำ ในมุมมองของผู้ดูแล พบว่า ผู้ป่วยไม่ค่อยมีเพื่อนทำอะไรตามใจตัวเอง ผู้ป่วยอยากมีงานทำ ต้องการเพื่อน ต้องการออกไปช่วยเหลือสังคม ในมุมมองของผู้ป่วย พบว่า ต้องการให้โรงพยาบาลออกเอกสารรับรองว่ามีอาการดีแล้ว สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยากให้ครอบครัวหางานให้ทำ และไม่อยากให้คนใกล้บ้านทราบว่าตนป่วยเป็นโรคจิต
read go married and want to cheat
cheaters wife affair read
website cheat how often do women cheat on their husbands
why men have affairs redirect redirect
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: บริการสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวช, ชุมชน, ผู้ป่วยจิตเวช, บริการสุขภาพจิต, community psychiatry, mental health service

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 201410004077

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต