เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการใช้กลุ่มบำบัดโดยอังกะลุงที่มีต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: สุรพิน แท่นรัตนกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการใช้กลุ่มบำบัดโดยอังกะลุงที่มีต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้กลุ่มดนตรีบำบัดโดยอังกะลุงที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง วิธีการ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลองในคลินิกแบบ 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังเพศชายที่รับไว้รักษาในกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 52 ราย คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ที่ตั้งวัดแล้วจับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตัวแปรเรื่องอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาของการเจ็บป่วย และพฤติกรรมการแสดงออกใกล้เคียงกัน และจับฉลากเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 26 ราย กลุ่มควบคุมจะได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพด้วยการพยาบาลด้วยกลุ่มตามปกติในหอผู้ป่วย และกลุ่มทดลองจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการพยาบาลตามปกติในหอผู้ป่วยร่วมกับกลุ่มดนตรีบำบัดโดยอังกะลุง โดยคณะศึกษาเป็นผู้จัดกลุ่มเอง เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบวัดพฤติกรรมและแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวช การรวบรวมข้อมูลทำ 4 ครั้ง คือ ก่อนเริ่มทำการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลองจังหวะ/ทำนองช้า เมื่อสิ้นสุดการทดลองจังหวะ/ทำนองปานกลาง และเมื่อสิ้นสุดการทดลองจังหวะ/ทำนองเร็ว หรือสนุกสนาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยทดสอบที่ค่า t-test และเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ป่วย 2 กลุ่ม โดยทดสอบค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ผลทีได้ 1. หลังการทดลองผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเน้นการพยาบาลด้วยกลุ่มดนตรีบำบัด มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. หลังการทดลองผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเน้นการพยาบาลด้วยกลุ่มดนตรีบำบัด มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการพยาบาลด้วยกลุ่มปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. หลังการทดลองจังหวะ/ทำนองช้า ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมด้านการรับรู้และการรู้จักตนเองดีขึ้นกว่าผู้ป่วยกลุ่มควบคุม หลังการทดลองจังหวะ/ทำนองปานกลาง ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมด้านการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น ความไว้วางใจผู้อื่น การร่วมมือในกิจกรรมการรักษาความเป็นมิตร อาการสงบ การแสดงอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ การรับรู้ การรู้จักตนเอง ความสนใจตนเอง ความสนใจสิ่งแวดล้อม การเข้าสังคม และความเชื่อมั่นในตนเอง ดีขึ้นกว่าผู้ป่วยกลุ่มควบคุม และหลังการทดลองจังหวะ/ทำนองเร็วหรือสนุกสนาน ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม 15 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวแล้วในจังหวะ/ทำนองปานกลาง และพฤติกรรมด้านการให้ข้อมูลในการสนทนาและความคิดดีขึ้นกว่าผู้ป่วยกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
why most women cheat signs of infidelity
My wife cheated on me click all wives cheat
wife cheaters infidelity open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
abortion personal stories site suction abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
meet to cheat go why women cheat
i cheated on my husband now what read i cheated on my
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
percent of women that cheat link how to spot a cheater
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable

Keywords: การพยาบาลจิตเวช, กลุ่มกิจกรรม, กลุ่มดนตรีบำบัด, ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง, จิตเวช, โรคจิต, กิจกรรมพยาบาล, ฟื้นฟูสมรรถภาพ, psychiatry, psychosis, psychiatric nursing, music therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004068

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต