เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลการพัฒนากิจกรรมกลุ่มบำบัด เรื่อง ทักษะการดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะการดำเนินชีวิตในชุมชน สำหรับผู้ป่วยในที่เป็นโรคจิตเภทเรื้อรัง

 

ผู้วิจัย/Authors: กริณี สังข์ประคอง และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลการพัฒนากิจกรรมกลุ่มบำบัด เรื่อง ทักษะการดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะการดำเนินชีวิตในชุมชน สำหรับผู้ป่วยในที่เป็นโรคจิตเภทเรื้อรัง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการพัฒนากิจกรรมกลุ่มบำบัด เรื่อง ทักษะการดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะการดำเนินชีวิตในชุมชน สำหรับผู้ป่วยในที่เป็นโรคจิตเภทเรื้อรัง วิธีการ คณะผู้วิจัยสร้างคู่มือทักษะการดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะการดำเนินชีวิตในชุมชน จากนั้นนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยในที่เป็นโรคจิตเภทเรื้อรัง จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 29 พฤษภาคม 2541 โดยประเมินอาการทางจิตของกลุ่มตัวอย่างด้วย Positive and Negative Symptoms Scale (PANSS) ก่อนสอนทักษะให้กับผู้ป่วย ผลที่ได้ 1. กลุ่มตัวอย่างมีอาการทางลบ (Negative Symptom) จำนวน 9 คน (ร้อยละ 90) และอาการทางบวก (Positive Symptom) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 10) 2. การประเมินทักษะการดูแลตนเอง ผลปรากฎว่าจำนวนผู้ป่วยที่ทำทักษะได้ คิดเป็นร้อยละ 66 3. การประเมินทักษะทางสังคม ผลปรากฎว่าจำนวนผู้ป่วยที่ทำทักษะได้ คิดเป็นร้อยละ 81 4. การประเมินทักษะการดำเนินชีวิตในชุมชน ผลปรากฎว่าจำนวนผู้ป่วยที่ทำทักษะได้คิดเป็นร้อยละ 88 สรุปและข้อเสนอแนะ 1. การใช้คู่มือทั้งสามทักษะ สำหรับการทำกลุ่มบำบัด ควรมีผู้ป่วยที่มีอาการทางบวกด้วย เพื่อช่วยกระตุ้นสมาชิกที่มีอาการทางลบในกลุ่ม 2. ควรประเมินทักษะของผู้ป่วยก่อนใช้คู่มือทั้งสามทักษะเพื่อลดเวลาสอน กรณีผู้ป่วยมีความชำนาญก่อนเข้ากลุ่ม
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
why men have affairs redirect redirect
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
why do husband cheat link when married men cheat
why married men have affairs click married men cheat with men
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: กิจกรรมกลุ่มบำบัด, โรคจิตเภทเรื้อรัง, ทักษะการดูแลตนเอง, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, จิตเภท, กิจกรรมกลุ่ม, การพยาบาล, psychiatry, psychosis, schizophrenia, group therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004066

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต