เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับญาติผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล กรณีศึกษาของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: วิไลรัตน์ คุ้มประยูร, วันเพ็ญ เชาว์เชิง

ชื่อเรื่อง/Title: กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับญาติผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล กรณีศึกษาของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยจิตเวชเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลังการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน และประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างคือ ญาติผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่กำลังรักษาในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ถึง มกราคม 2541 จำนวน 100 คน วิธีการ ดำเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การจัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนตามกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self help group) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม คือแบบวัดทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วย และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Content Validity) และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Validity) และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.73 และ 0.65 ตามลำดับ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทัศนคติ และเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อผู้ป่วยก่อนและหลังเข้ากลุ่มโดยใช้วิธี t-test ผลที่ได้ ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยโรคทางจิตเวชก่อนเข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยโรคทางจิตเวชหลังเข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความพึงพอใจของญาติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก สรุปและข้อเสนอแนะ 1. ควรจัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับญาติผู้ป่วยโรคทางจิตเวชในโรงพยาบาลอย่างจริงจัง ทั้งในแผนกผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอก โดยเตรียมบุคลากรพยาบาล เพื่อให้สามารถจัดกลุ่มนี้ได้และยึดถือเป็นนโยบายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติเป็นประจำ และขยายออกไปสู่การบริการในชุมชนโดยเผยแพร่เทคโนโลยีนี้แก่โรงพยาบาลอื่น ๆ 2. ผู้บริหารทางการศึกษา ควรจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาพยาบาลมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติกลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self-help group) ได้ 3. ควรมีการติดตามประเมินผลเปรียบเทียบ การจัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นระยะ ๆ
link husband cheated why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
free abortion pill read when to get abortion
what is in the abortion pill website the morning after pill
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
women who cheated read looking for affair
how to catch a cheat open married men having affairs
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: group, psychiatry, service, กลุ่ม, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ญาติ, บริการ, ผู้ป่วยใน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004065

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต